Ulike lands politikk påvirker ikke effekten av IPS

Mer enn dobbelt så mange kommer i ordinært arbeid med IPS sammenlignet med standard arbeidsrettet rehabilitering, og denne positive effekten ser ut til å kunne generaliseres mellom ulike land.

Timo Wielink
IPS er effektivt og kan generaliseres mellom land. Ill.foto: Unsplash

Individual Placement and Support (IPS) har vist gjennomgående bedre resultater for å oppnå deltagelse i det ordinære arbeidsmarkedet for pasienter med alvorlig psykisk lidelse enn tradisjonell arbeidsrettet rehabilitering. Studier som viser at intervensjonen er effektiv kommer fra få land og det har derfor blitt stilt spørsmål ved om det er mulig å generalisere resultatene til å gjelde for forskjellige land. Dette har forsinket en bred implementering av IPS. Etter hvert har usikkerheten omkring generalisering ført til gjennomføring av effektstudier (randomiserte kontrollerte studier (RCT)) i flere land med ulike velferdsordninger og økonomi. Denne metaanalysen undersøker om effekten av IPS kan generaliseres på tvers av forskjellige land.

Et systematisk søk etter vitenskapelig litteratur ble utført i henhold til retningslinjer (PRISMA) for å identifisere studier som har brukt et RCT design. Total effekt av IPS på tvers av studiene ble fastslått ved metaanalyse. Om effektiviteten til IPS kan generaliseres mellom ulike land ble analysert ved å kontrollere for konteksten med data hentet fra OECD og Verdensbanken.

Denne systematiske oversikten identifiserte 27 effektstudier. Analysen av artiklene samlet viser at mer enn dobbelt så mange kommer i ordinært arbeid i tiltak bygget på IPS-modellen sammenlignet med standard arbeidsrettet rehabilitering. Effekten av IPS ble marginalt redusert i studier utført i land med sterk juridisk beskyttelse mot oppsigelser. Men effekten ble ikke redusert av forskjeller i landene mellom regulering av midlertidig ansettelse, generøsitet av uføretrygd, type integreringspolitikk, brutto nasjonalprodukt, arbeidsledighet eller sysselsettingsgrad for de med lav utdannelse.

Evidensen for effekten av IPS er veldig sterk. Denne studien viser også at effekten av IPS kan generaliseres mellom land.

Kvalitetsvurdering

Denne kunnskapsoppsummeringen og metaanalysen holder høy vitenskapelig kvalitet, og det er grunn til å kunne stole på resultatene og konklusjonen. Hovedutfallsmålet, om deltagerne har kommet i ordinært arbeid, er omregnet til kategoriene ja/nei. Det vil si at mange som kommer i jobb med IPS har mindre stillinger, og dette er skjult i disse tallene. Vi vet også at mange ikke klarer å stå i jobb over tid. Dette er faktorer man også bør ta med i beregningen og vurdere i en bred implementering.

Referanse

Brinchmann, B., Widding‐Havneraas, T., Modini, M., Rinaldi, M., Moe, C. F., McDaid, D., Park, A. L., Killackey, E., Harvey, S. B. & Mykletun, A. (2020). A meta‐regression of the impact of policy on the efficacy of individual placement and support. Acta Psychiatrica Scandinavica, 141(3), 206-220. https://doi.org/10.1111/acps.13129

Klikk her for artikkel i fulltekst

Relevante søkeord: Supported Employment, Individual Placement and Support, IPS

(/arbeidsinkludering/aktuelt/ulike-lands-politikk-pavirker-ikke-effekten-av-ips)