Forgiftninger

Giftinformasjonen

Propan - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2015.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Propan er en meget brennbar gass som er tyngre enn luft. Blandinger med luft kan være eksplosive. Hovedtrekkene ved denne behandlingsanbefalingen vil også gjelde for butan og isobutan, da disse har tilnærmet lik toksisitet som propan. Flytende petroleumsgasser (LPG, liquefied petroleum gases) består i hovedsak av propan eller butan, eller blanding av disse.
NB: Ved forgiftninger der propanbrennere er involvert mistenkes ofte propanforgiftning initialt. Svært mange av disse tilfellene viser seg å være forgiftninger med karbonmonoksid (kullos), som dannes ved ufullstendig forbrenning av propan. Se egen behandlingsanbefaling for karbonmonoksid.

Toksisitet

 • Propan har lav toksisitet, men vil fortrenge oksygen i lukkede rom, og gi symptomer på hypoksi.
 • Ekstreme eksponeringer for propan/butan/isobutan, som man ser ved f.eks. sniffing av lightergass direkte fra beholder, vil svært raskt kunne gi alvorlige hjertekomplikasjoner som hjertearytmier eller hjertestans. Se eventuelt Sniffing av propan, butan og isobutan - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Symptomer og kliniske tegn

Symptomer på propanforgiftning skyldes i all hovedsak hypoksi.

 • Lette symptomer: Takypne, takykardi, sløvhet, rusopplevelse, hodepine, nedsatt koordinasjonsevne.
 • Moderat symptomer: Kvalme, oppkast, nedsatt vurderingsevne, dårlig koordinasjonsevne, muskelsvakhet, cyanose.
 • Alvorlig/livstruende symptomer: Letargi, åndenød, gispende respirasjon, svært dårlig koordinasjonsevne, koma, kramper, hjertearytmier, hjerteinfarkt, hjertestans.

Hepatitt og rhabdomyolyse er sett etter lengre tids eksponering.

Behandling

 • Fjern pasienten fra eksponeringskilden.
 • Asymptomatiske pasienter krever ingen oppfølging.
 • Ved symptomer/tegn på hypoksi: Gi oksygen hvis tilgjengelig. Dette vil som regel føre til rask bedring.
 • Manglende bedring kan tyde på hypoksisk hjerneskade, alternativt kan det skyldes tilleggsforgiftning med stoffer som karbonmonoksid eller andre CNS-depressive midler.
 • Ved respirasjonsstans og/eller hjertestans gis hjerte/lungeredning.
 • Symptomatisk behandling.

Referanser

 1. Goldfrank, Flomenbaum, Lewin, Howland MA, Hoffman, Nelson red. Goldfrank’s toxicologic emergencies, 9th ed. McGraw-Hill 2010.
 2. Aydin et al. Occupational hepatitis due to chronic inhalation of propane and butane gases. International Journal of Clinical Practice. 2003:57(6);546
 3. Frangides et al. Acute massive rhabdomyolysis due to prolonged inhalation of liquid gas. European journal of emergency medicine. 200:10;44-6
 4. Truven Health Analytics, Micromedex solution, PoisIndex. Asphyxants. Dato for søk 09.09.2014

Relevante søkeord:
Propan, butan, isobutan, flytende petroleumsgasser, lpg, liquefied petroleum gases, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet 2007.
Revidert 2015.