Forgiftninger

Giftinformasjonen

Pregabalin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

 Fra Giftinformasjonen. Revidert 2018.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Pregabalin er et antiepileptikum som terapeutisk virker indirekte på Ca-kanaler og hindrer kalsiuminfluks i cellene.

Toksisitet

 • Det er individuelle variasjoner i respons på toksiske doser.
 • Kramper kan debutere ved lavere doser hos personer med risikofaktorer for dette.
 • Det er publisert få rapporter om forgiftninger, spesielt på barn.
 • Inntil dobbel terapeutisk dose under pågående behandling kan observeres hjemme.
 • Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for vurdering av enkelttilfeller.

Barn

På grunn av få kasusrapporter er det vanskelig å sette behandlingsgrense for barn. Klinikk avgjør behandlingsnivå. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for hjelp til vurdering av enkeltkasus.

 • Ca. 100 mg, jente 2,5 år: Ingen symptomer, men sovnet litt tidligere om kvelden.

Voksne

 • < 3 g har stort sett gitt lette symptomer. Det er sett kramper ved doser mellom 2-3 gram hos personer med økt følsomhet for dette.
 • 3-7,5 g har gitt moderate forgiftninger.
 • 7-11 g har gitt alvorlige forgiftninger.

Eventuell medisinsk behandling kan ha påvirket utfallet av disse kasusene.
Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av enkeltkasus.

Symptomer og kliniske tegn

 • Mage-tarm: kvalme, brekninger og diaré.
 • Nevrologiske: hodepine, svimmelhet, forvirring, agitasjon, koordinasjonsvansker, ataksi, myoklonus og tremor. Kramper er vanligst i doser over 3 g, men er sett ved lavere doser hos følsomme individer. Somnolens er vanlig. Koma og respirasjonsdepresjon eventuelt ved store doser.
 • Kardiovaskulære: takykardi er vanlig (bradykardi er også sett), både hyper- og hypotensjon er sett. Forlenget PQ-tid er sett i terapeutiske doser.

Supplerende undersøkelser

 • Følg eventuelt væske og elektrolytter.
 • EKG.
 • Følg CK og nyrefunksjon ved kramper.
 • Det er ingen klar sammenheng mellom serumkonsentrasjon og terapeutisk eller toksisk effekt.

Overvåkning og behandling

 • Det finnes ingen antidot.
 • Ved doser som krever innleggelse, bør man være forsiktig med å gi kull prehospitalt pga. fare for aspirasjon under transport (klinikk med CNS-depresjon og uro/rykninger/kramper).
 • Ventrikkelskylling og medisinsk kull  kan vurderes på sykehus. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon.
 • Følg vitale parametre (blodtrykk, puls, respirasjon og temp), hjerterytme og bevissthetsgrad.
 • Behandlingen er symptomatisk:
  • Ved hypotensjon gis i første omgang intravenøs væske, eventuelt pressor ved behov.
  • Kramper behandles med diazepam intravenøst (voksne 5-20 mg, barn 0,1-0,5 mg/kg), eventuelt i gjentatt dosering.

Hemodialyse

Pregabalin fyller de teoretiske kriteriene for hemodialyse (lav molekylvekt, lav proteinbinding og lite distribusjonsvolum). På grunn av få alvorlige forgiftninger er dialyse ikke godt dokumentert. Hemodialyse kan eventuelt være et alternativ for pasienter med alvorlig forgiftning der man ikke kommer til mål med annen behandling, og i situasjoner med redusert nyrefunksjon. De fleste av disse pasientene vil være hypotensive. I slike tilfeller er det kontinuerlig dialyse som eventuelt er aktuelt. Kontakt Giftinformasjonen for diskusjon.

Observasjonstid

Pasienter som har vært asymptomatiske kan vanligvis skrives ut etter 6 timer.
Pasienter med symptomer observeres så lenge klinikk tilsier at det er behov.
Symptomer ved overdosering forventes å gå i regress innen 12-24 timer.

Sentrale referanser

 1. Sweetman, SC, editor. Martindale. The Complete Drug Reference. 36 ed. London: Pharmaceutical Press; 2009.
 2. Giftinformationssentralen i Stockholm. Pregabalin. 2009.
 3. Poisindex® Managemants. Micromedex® Healthcare Series Vol 141. Pregabalin. 2009.
 4. Prasa et al. Pregabalin: An assessment of its toxicity. Clin Toxicol 2014; 52 (4): 297-8.
 5. Yoo et al. Treatment of Pregabalin toxicity by hemodialysis in a patient with kidney failure. Am J Kidney Diseases 2009;54 (6): 1127-30.

Relevante søkeord:
Antiepileptika, pregabalin, Lyrica, N03A X16, N03AX16 , intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.


Dokumenthistorikk:
Utarbeidet 2009
Revidert 2018