Salbutamol - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2011.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Innledning

Salbutamol er en beta2-agonist som i hovedsak brukes mot bronkospasme ved bronkial astma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor. I USA bruker de navnet albuterol om salbutamol.

Ved overdoser stimulerer salbutamol både beta1-reseptorer og beta2-reseptorer. I Norge er salbutamol registrert som inhalasjonspreparat og mikstur.

Gå direkte til:

Toksisitet

Generelt tåles akutte overdoser med salbutamol godt. Barn trenger sjelden sykehusinnleggelse.

Peroralt inntak

Ved inntak av doser under 1 mg/kg forventes ikke behandlingstrengende symptomer hos ellers friske personer.
Ingen dødsfall ved inntil 20 ganger døgndose av salbutamol. Se avnsittet ”Overvåkning og behandling” for tiltaksgrenser.

Risikogrupper

Pasienter med hjerte-/karsykdom, hypertyreose eller diabetes.

Symptomer og kliniske tegn

Akutte overdoser med salbutamol gir som oftest bare milde forgiftninger. Pasienter med hjertesykdom er spesielt utsatt for symptomer.

Vanligste symptomer:

 • hypotensjon og sinustakykardi
 • høyt pulstrykk og hjertebank
 • hånd-tremor og svetting
 • agitasjon, hodepine og svimmelhet
 • oppkast og magesmerter
 • flushing
 • hyperventilasjon og fall i pCO2 (respiratorisk alkalose kan potensere hypokalemi)
 • brystsmerter
 • hypokalemi og hyperglykemi

Mer alvorlige symptomer:

 • metabolsk acidose
 • trøtthet
 • kramper, koma
 • hypoglykemi etter mange timers latenstid utvikles hos noen få pasienter (barn mest utsatt), fare for kramper ved hypoglykemi
 • hyperventilasjon og bronkodilatasjon kan føre til lungeødem
 • rabdomyolyse kan føre til nyresvikt
 • alvorlige arytmier er sjeldne

Tidsforløp

Symptomer oppstår innen 1 time ved inhalasjon og etter 2-4 timer ved inntak av tabletter (ikke registrert i Norge per oktober 2011), kortere ved inntak av væske/pulver. Tydelig bedring er vanlig innen 8 timer, alle symptomer opphørt innen 24 timer. Halveringstid er inntil 7 timer ved overdose. 

Supplerende undersøkelser

 • Elektrolytter (spesielt kalium)
 • Blodglukose
 • Følg blodtrykk, puls og hjerterytme. EKG-overvåkning av pasienter med inntak av store doser og av pasienter i risikogrupper (hjerte-/karsykdom, hypertyreose og diabetikere).

Overvåkning og behandling

Peroralt

Barn > 1år:

 • Vurdering på bakgrunn av dose:
  • <10 mg:
   • Observasjon hjemme.
  • 10-20 mg:
   • Kull og observasjon hjemme.
   • Til sykehus ved uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, sløvhet, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner.
  • 20-40 mg:
   • Kull og til lege for vurdering.
   • Til sykehus ved uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, sløvhet, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner, og dersom symptomer varer lenge.
  • >40 mg:
   • Til sykehus
 • Ved lette symptomer:
  • Karbohydratrikt måltid for å forebygge hypoglykemi.
  • Observasjon hjemme. Forverring forventes ikke etter 6 timer
 • Ved tydelige symptomer (uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, sløvhet, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner):
  • Sukkerholdig drikke
  • Til lege/sykehus
 • Barn med hjerte-/karsykdom, hypertyreose eller diabetes:
  • Vurder legeundersøkelse/oppfølging på sykehus.

Voksne

 • Voksne bør få kull ved inntak av mer enn 1 mg/kg.
 • Ved lette symptomer:
  • Observasjon hjemme. Forverring forventes ikke etter 6 timer
 • Ved tydelige symptomer (uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, palpitasjoner, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner):
  • Til lege
 • Pasient med hjerte-/karsykdom, hypertyreose eller diabetes:
  • Vurder legeundersøkelse/oppfølging på sykehus.
 • Gravide er mer utsatt enn andre voksne og bør vurderes strengere.

Inhalasjon

 • Skyll munnen godt og spytt ut.
 • Lite sannsynlig at det blir behandlingstrengende symptomer.
 • Eventuelle symptomer kommer raskt og innsendelse til lege/sykehus kan baseres på tilstedeværelse av symptomer, se under ”Peroralt”. 

Observasjonstid på sykehus:

Asymptomatiske pasienter observeres i 4 timer etter inntak. Barn med uttalt hyperglykemi eller inntak av store doser observeres til blodglukose har vært normal i flere timer.

Symptomatisk behandling

 • Hypotensjon:
  • I hovedsak intravenøs væske for volumekspansjon. Krystalloid væske i boluser 10-30 ml/kg.
  • Fenylefrin eller noradrenalin vurderes hvis man ikke oppnår akseptabelt blodtrykk med væskebehandling.
  • Vurder betablokker hvis hypotensjonen er refraktær tross overnevnte behandling. Esmolol er førstevalg på grunn av kort halveringstid, alternativt kan metoprolol benyttes. Ved betablokkerbehandling bør pasienten overvåkes hemodynamisk. Utvis stor forsiktighet ved bruk av betablokker i astmatisk pasient.
 • Takykardi:
  • Takykardi vil ofte korrigeres spontant ved væskebehandling.
  • Betablokker dersom væskebehandling ikke bedrer takykardi. Esmolol er førstevalg, alternativ er metoprolol. Utvis stor forsiktighet ved bruk av betablokker i astmatisk pasient.
 • Hypokalemi:
  • Hypokalemi er forbigående og trenger ikke behandling med mindre den er symptomgivende, i så fall forsiktig korreksjon for å unngå rebound hyperkalemi.
 • Unormalt blodsukker:
  • Hyperglykemi er forbigående og skal ikke behandles, da en rebound hypoglykemi kan inntre.
  • Hypoglykemi behandles etter vanlige retningslinjer.

For annen symptomatisk behandling: Kontakt Giftinformasjonen for diskusjon.

Sentrale referanser

 1. Flomenbaum NE, Goldfrank LR, Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS, red. Goldfrank's toxicologic emergencies. 8 utg. s 989-1003, New York: McGraw-Hill; 2006.
 2. Olson K, Anderson I, Benowitz N, Blanc P, Clark R, Kearney T et al., red. Poisoning & Drug Overdose. 5 utg. s 133-135, New York: McGraw-Hill; 2007.
 3. Wiley JF, Spiller HA, Krenzelok EP, Borys DJ. Unintentional albuterol ingestion in children. Pediatric Emergency Care 1994;10(4):193-6.
 4. Beta-2 adrenergic agonist In: Toxinz Poisons Information [Database]. New Zealand National Poisons Centre [oppdatert 27 May 2009; lest 15 Sep 2009]. Tilgjengelig fra: http://toxinz.com/index.aspx?code=FPZZ001
 5. Brent J, Wallace K, Burkhart K, Phillips S, Donovan J, red. Critical Care Toxicology : Diagnosis and Management of the Critically Poisoned Patient. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby; 2005.
 6. Kelley MT. Sympathomimetics. I: Haddad LM, Shannon MW, Winchester LM, red. Clinical management of poisoning and drug overdose, 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders company.; 1998. s. 1078-86.
 7. Ozdemir D, Yilmaz E, Duman M, Unal N, Tuncok Y. Hypoglycemia after albuterol overdose in a pediatric patient. Pediatric Emergency Care 2004;20(7):464-5.
 8. Leikin JB, Linowiecki KA, Soglin DF, Paloucek F. Hypokalemia after pediatric albuterol overdose: a case series. American Journal of Emergency Medicine 1994;12(1):64-6.
 9. King WD, Holloway M, Palmisano PA. Albuterol overdose: a case report and differential diagnosis. Pediatric Emergency Care 1992;8(5):268-71.
 10. Wasserman D, Amitai Y. Hypoglycemia following albuterol overdose in a child. American Journal of Emergency Medicine 1992;10(6):556-7.
 11. Prior JG, Cochrane GM, Raper SM, Ali C, Volans GN. Self-poisoning with oral salbutamol. British Medical Journal Clinical Research Ed 1981;282(6280):1932.

Relevante søkeord:
Salbutamol, salbutamole, albuterol, albuterole, ventolin, ventoline, airomir, buventol, buventole, R03AC02, R03A C02, R03CC02, R03C C02, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2011
(/forgiftninger/legemidler/salbutamol-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)