Beta2-agonister - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2011.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Innledning

Beta2-agonister brukes i hovedsak mot bronkospasme ved bronkial astma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor. De ulike beta2-agonistene har stort sett samme virkemåte og toksiske effekt, men farmakokinetikken varierer mellom virkestoffene.

Ved overdoser stimulerer beta2-agonistene både beta1-reseptorer og beta2-reseptorer.

Gå direkte til:

Toksisitet

Generelt tåles akutte overdoser med beta2-agonister godt. Barn trenger sjelden sykehusinnleggelse.

Se egne behandlingsanbefalinger med toksiske grenser for salbutamol, terbutalin og klenbuterol. Se eventuelt under ”Relaterte artikler” i høyre marg.

Veiledende grenser ved peroralt inntak av beta2-agonister (se avsnittet ”Overvåkning og behandling” for mer detaljer):

Barn: Ved inntak av mer enn maksimal døgndose: Kull og eventuelt legeundersøkelse

Voksne: Ved inntak av mer enn to ganger maksimal døgndose: Kull og eventuelt legeundersøkelse.

Risikogrupper

Pasienter med hjerte-/karsykdom, hypertyreose eller diabetes er i risikogruppe. Disse pasientene kan trenge overvåkning ved lavere doser.

Symptomer og kliniske tegn

Akutte overdoser med beta2-agonister gir som oftest bare milde forgiftninger. Pasienter med hjertesykdom er spesielt utsatt for symptomer.

Vanligste symptom:

 • hypotensjon og sinustakykardi
 • høyt pulstrykk og hjertebank
 • hånd-tremor og svetting
 • agitasjon, hodepine og svimmelhet
 • oppkast og magesmerter
 • flushing
 • hyperventilasjon og fall i pCO2 (respiratorisk alkalose kan potensere hypokalemi)
 • brystsmerter
 • hypokalemi og hyperglykemi

Mer alvorlige symptomer:

 • metabolsk acidose
 • trøtthet
 • kramper, koma
 • hypoglykemi etter mange timers latenstid utvikles hos noen få pasienter, fare for kramper (barn mest utsatt)
 • hyperventilasjon og bronkodilatasjon kan føre til lungeødem
 • rabdomyolyse kan føre til nyresvikt
 • alvorlige arytmier er sjeldne

Tidsforløp

Symptomer oppstår innen 1 time ved inhalasjon og etter 2-4 timer ved inntak av tabletter, lenger ved depotpreparat, kortere ved inntak av væske/pulver. Varighet av symptomer er avhengig av substans, men er vanligvis 6-12 timer ved moderat forgiftning og kan være inntil 24 timer.

Supplerende undersøkelser

 • Elektrolytter (spesielt kalium)
 • Blodglukose
 • Følg blodtrykk, puls og hjerterytme. EKG-overvåkning av pasienter med inntak av store doser og av pasienter i risikogrupper (hjerte-/karsykdom, hypertyreose og diabetikere).

Overvåkning og behandling

NB! Se egne behandlingsanbefalinger for klenbuterol, salbutamol og terbutalin under ”Relaterte artikler” i høyremargen.

Peroralt:

Barn

 • Barn skal få kull ved inntak av mer enn maksimal døgndose.
 • Ved lette symptomer:
  • Karbohydratrikt måltid for å forebygge hypoglykemi.
  • Observasjon hjemme. Forverring forventes ikke etter 6 timer
 • Ved tydelige symptomer (uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, palpitasjoner, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner):
  • Sukkerholdig drikke
  • Til lege
 • Barn med hjerte-/karsykdom, hypertyreose eller diabetes:
  • Vurder legeundersøkelse/oppfølging på sykehus.

Voksne

 • Voksne bør få kull ved inntak av mer enn to ganger maksimal døgndose.
 • Ved lette symptomer:
  • Observasjon hjemme. Forverring forventes ikke etter 6 timer.
 • Ved tydelige symptomer (uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, palpitasjoner, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner):
  • Til lege
 • Pasient med hjerte-/karsykdom, hypertyreose eller diabetes:
  • Vurder legeundersøkelse/oppfølging på sykehus.

Inhalasjon:

 • Skyll munnen godt og spytt ut.
 • Lite sannsynlig at det blir behandlingstrengende symptomer.
 • Symptomer kommer raskt og innsendelse til lege/sykehus kan baseres på tilstedeværelse av symptomer, se under ”Peroralt”.

Observasjonstid på sykehus:

Asymptomatiske pasienter observeres i 4 timer etter inntak, 8 timer dersom et depotpreparat er inntatt. Barn med uttalt hyperglykemi eller inntak av store doser observeres til blodglukose har vært normal i flere timer.

Symptomatisk behandling:

 • Hypotensjon:
  • I hovedsak intravenøs væske for volumekspansjon. Krystalloid væske i boluser 10-30 ml/kg.
  • Fenylefrin eller noradrenalin vurderes hvis man ikke oppnår akseptabelt blodtrykk med væskebehandling.
  • Vurder betablokker hvis hypotensjonen er refraktær tross overnevnte behandling. Esmolol er førstevalg på grunn av kort halveringstid, alternativt kan metoprolol benyttes. Ved betablokkerbehandling bør pasienten overvåkes hemodynamisk. Utvis stor forsiktighet ved bruk av betablokker i astmatisk pasient.
 • Takykardi:
  • Takykardi vil ofte korrigeres spontant ved væskebehandling.
  • Betablokker dersom væskebehandling ikke bedrer takykardi. Esmolol er førstevalg, alternativ er metoprolol. Utvis stor forsiktighet ved bruk av betablokker hos pasienter med astma.
 • Hypokalemi:
  • Hypokalemi er forbigående og trenger ikke å behandles med mindre den er symptomgivende, i så fall forsiktig korreksjon for å unngå rebound hyperkalemi.
 • Unormalt blodsukker:
  • Hyperglykemi er forbigående og skal ikke behandles, da en rebound hypoglykemi kan inntre.
  • Hypoglykemi behandles etter vanlige retningslinjer.

For annen symptomatisk behandling: Kontakt Giftinformasjonen for diskusjon.

Sentrale referanser

 1. Flomenbaum NE, Goldfrank LR, Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS, red. Goldfrank's toxicologic emergencies. 8 utg. s 989-1003, New York: McGraw-Hill; 2006.
 2. Olson K, Anderson I, Benowitz N, Blanc P, Clark R, Kearney T et al., red. Poisoning & Drug Overdose. 5 utg. s 133-135, New York: McGraw-Hill; 2007.
 3. Wiley JF, Spiller HA, Krenzelok EP, Borys DJ. Unintentional albuterol ingestion in children. Pediatric Emergency Care 1994;10(4):193-6.
 4. Beta-2 adrenergic agonist In: Toxinz Poisons Information [Database]. New Zealand National Poisons Centre [oppdatert 27 May 2009; lest 15 Sep 2009]. Tilgjengelig fra: http://toxinz.com/index.aspx?code=FPZZ001
 5. Brent J, Wallace K, Burkhart K, Phillips S, Donovan J, red. Critical Care Toxicology : Diagnosis and Management of the Critically Poisoned Patient. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby; 2005.

Relevante søkeord:
Beta2agonister, beta-to-agonister, beta 2 agonister, beta-2-agonister, beta2adrenergika, beta 2 adrenergika, beta-to-adrenergika, beta-2-adrenergika, selektive beta2agonister, beta-2-agonister, selektive betaagonister, salbutamol, salbutamole, albuterol, albuterole, ambuterol, ambuterole, terbualin, terbutaline, formoterol, fomoterole, salmeterol, salmeterole, serevent, klenbuterol, klenbuterole, clenbuterol, clenbuterole, bricanyl, ventoline, ventolin, airomir, buventol, serevent, foradil, oxis, oksis, bambec, bambek, R03AC02, R03A C02, R03CC12, R03CC12, R03A C03, R03AC13, R03A C13, R03CC13, R03C C13, R03AC12, R03A C12, R03CC03, R03C C03, R03CC02, R03C C02, buventol, airomir, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2011
(/forgiftninger/legemidler/beta2-agonister-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)