Statistikk om helsetjenesten

Publisert 06. mai 2022 | Sist oppdatert 25. august 2023
 • Commonwealth Fund
  Commonwealth Fund gjennomfører årlige internasjonale spørreundersøkelser om helsevesenet. De velger tema ut fra hva som anses som viktig for å oppnå bedre tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet for brukerne. Commonwealth Survey er en årlig internasjonal spørreundersøkelse i regi av Commonwealth Fund med varierende tema innen helsetjenestene. Norge deltok første gang i 2009.

 • Folkehelseinstituttet - helsestatistikk
  Folkehelseinstituttet har to innholdsrike statistikkbanker som er tilrettelagt for helseovervåking - Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbank. Her kan du også se folkehelseprofiler for din kommune og ditt fylke.

 • Helsedirektoratet - statistikk og analyse
  Helsedirektoratet har et overordnet faglig ansvar for at det foreligger relevant og tilstrekkelig statistisk dokumentasjon på sentrale deler av helseområdet.
   
 • IPLOS
  Formålet med IPLOS-registeret er å gi statlige myndigheter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og omsorgssektoren. Datagrunnlaget for IPLOS-registeret sikres ved at kommunene bruker en standardmetode, som er velegnet for dokumentasjon av saksbehandlingen som danner grunnlag for vedtak om pleie- og omsorgstjenester.
   
 • KOSTRA
  KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering): er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Mange av indikatorene som brukes i KOSTRA sier noe om kvaliteten på kommunale eller fylkeskommunale tjenester.
   
 • Kreftregisteret 
  Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon under Rikshospitalet HF. Registeret har som overordnet mål å etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom.
   
 • Legemiddelstatistikk
  Legemiddelstatistikk viser legemiddelforbruket i Norge basert på total omsetning av legemidler fra grossister til apotek, sykehus og dagligvarehandel.
   
 • Medisinsk fødselsregister
  Medisinsk fødselsregister er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Registeret har opplysninger om mors helse før og under svangerskapet, samt eventuelle komplikasjoner i svangerskapet eller ved fødselen.
  Registeret har som mål å bidra med å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel, samt overvåke forekomst av medfødte misdannelser.
   
 • Nasjonale kvalitetsindikatorer
  Helsedirektoratet er ansvarlig for utvikling og offentliggjøring av de nasjonale kvalitetsindikatorene innen helse- og omsorgtjenester.
   
 • Nordisk medisinalstatistisk komité (NOMESKO)
  Komité under Nordisk ministerråd med separate midler fra Nordisk sosialpolitisk komité. Komiteen er blant annet ansvarlig for koordineringen av helsestatistikken i de nordiske landene.
   
 • Norgeshelsa Folkehelseinstituttet (FHI). 
  Database og dataprogram der du kan lage egne diagrammer, tabeller og kart fordelt på variabler som kjønn, alder og geografi. Databasen inneholder opplysninger om befolkningens helsetilstand, slik som dødsårsaker, kreftsykdommer, fødselsvekt, kroppsmasseindeks, andel dagligrøykere og salg av legemidler.
   
 • Norsk Pasientregister
  Norsk pasientregister er et av Norges sentrale helseregistre og blir drevet av Helsedirektoratet. Når pasienter får henvisning til eller behandling i et sykehus, en poliklinikk eller en avtalespesialist, blir en rekke opplysninger registrert ved behandlingsstedet. Et utvalg av disse opplysningene sendes til Norsk pasientregister (NPR).
   
 • NPEs statistikk
  Norsk pasientskadeerstatning (NPE) formidler statistikk om pasientskadesakene og utviklingen de siste årene.
   
 • OECD helsedata
  OECD utgir årlig OECD Health Data, som er en omfattende database med over 1200 indikatorer på helsesystemer i OECD-landene.
  OECD publiserer også «Health at a Glance» som er en analytisk presentasjon av sentrale helsedata. Her er det mulig å sammenlikne OECD-landene når det gjelder helsestatus, helsepersonell, helse- og legemiddelutgifter, samt visse kvalitetsindikatorer.
   
 • Reseptbasert legemiddelregister - Reseptregisteret Folkehelseinstituttet (FHI). 
  Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Her kan du finne informasjon om antall brukere av et bestemt legemiddel eller en legemiddelgruppe. Dataene kan fordeles på kjønn, alder og geografisk tilhørighet.
   
 • SAMDATA
  SAMDATA har som mål å utvikle, analysere og publisere bearbeidede og sammenlignbare styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. SAMDATA benyttes av sentrale myndigheter, helseforetak og forskningsinstitusjoner for å følge utviklingen i bruk av tjenester, ressursinnsats og produktivitet. SAMDATA består av en årlig nøkkeltallsrapport og sektorrapporter for somatisk sektor, psykisk helsevern og rus. I tillegg utarbeides egne analyserapporter knyttet til utvalgte tema.
   
 • Statistisk prosesskontroll (SPC)
  Statistisk prosesskontroll (SPC) er en gren av statistikk som gjør bruk av tidsserier gjør bruk grafisk presentasjon av data, som dermed gir raskere forståelse av tallmaterialet og bedre formidling. SPC egner seg godt til bruk i forbedringsarbeid.
   
 • Statistisk sentralbyrå - statistikk om helsetjenesten
  Statistisk sentralbyrå (SSB) har eget område på sine hjemmesider som presenterer statistikk om helsetjenesten: Spesialisthelsetjenesten: aktiviteter (konsultasjoner, opphold), driftskostnader og antall årsverk. Primærhelsetjenesten: omfatter årsverk i kommunalhelsetjenester, årsverk og tallet på mottakere av pleie- og omsorgstjenester og tall fra ulike prosjekter.
   
 • WHO: data og statistikk World Health Organization (WHO). 
  WHO gir tilgang til data og analyser om den globale helsesituasjonen. Under «Countries» finnes konkret informasjon om de enkelte land.