Fjorten anbefalinger for godt kommunalt, boligsosialt arbeid (NAPHA)

Vår undersøkelse om hva som kan være gode boligløsninger for mennesker med komplekse utfordringer innen rus og psykiske helse, munner ut i en rekke funn, som vi håper vil komme til nytte.
Fjorten anbefalinger for godt kommunalt, boligsosialt arbeid (NAPHA)
Gode boligløsninger forutsetter samspill mellom blant annet brukermedvirkning og botilbud. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 31. august 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Rita Sørly, Annette Fresvik,Helge Tvedt, Svein Ingve Nødland

Undersøkelsen «Nomader på lavterskel? – Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser» er basert på fokusgruppeintervjuer med ansatte i ti utvalgte kommuner, sentrale bruker- og/ eller pårørendeorganisasjoner på feltet, og studier av sekundærdata. Vi har kartlagt bokvalitet, kommunenes botilbud, tjenester knyttet opp mot botilbudet, boligsosial organisering og økonomiske forhold. I tillegg har vi sett på kommunenes og organisasjonenes perspektiver på brukermedvirkning for innbyggere med rus- og psykisk helseutfordringer. Alle disse strukturene representerer elementer i boligløsninger som kan fremme bo- evne og bo- kompetanse hos disse innbyggerne. Gode boligløsninger forutsetter et samspill mellom 1) bokvalitet, 2) boligtilbud, 3) boligtjeneste, 4) boligsosial organisering, 5) økonomiske dimensjoner og 6) brukermedvirkning.

Les mer: Fjorten anbefalinger for godt kommunalt, boligsosialt arbeid (NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.