Høye doser sentralstimulerende legemidler ved ADHD (Relis)

Publiseringsdato 29.11.2022
Høye doser sentralstimulerende legemidler ved ADHD (Relis)
Sentralstimulerende midler bør være førstevalget ved utprøving av legemidler ved ADHD. Ill.foto: Mostphotos.

RELIS har mottatt 150 spørsmål om sentralstimulerende legemidler bare det siste året. Flere av disse omhandler pasienter hvor det vurderes å gå ut over maksimale anbefalte døgndoser, hovedsakelig for eldre ungdom og voksne ved behandling av ADHD.

Roland PDH, Steen IL.

Budskap

  • Ikke alle pasienter opplever god effekt av sentralstimulerende legemidler mot ADHD-symptomer.
  • Ved bivirkninger/manglende effekt bør behandling med sentralstimulerende legemidler seponeres
  • Ved utilstrekkelig effekt uten bivirkninger på maksimal anbefalt dose må det vurderes nøye om videre doseøkning er rasjonelt
  • Dosering utover anbefalinger gir forskriver økt ansvar og valget bør dokumenteres i pasientens journal

Bakgrunn

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse angir at dersom det er indikasjon for utprøving av legemiddelbehandling, bør sentralstimulerende legemidler være førstevalget. Den primære hensikten med utprøving av sentralstimulerende legemidler mot ADHD er en systematisk evaluering av effekt og bivirkninger ved behandlingen og vurdering av aktuell dosering (1).

Det skal gis informasjon om forventet nytte og risiko/bivirkninger på kortere- og lengre sikt og det er viktig at det lages en plan for hvordan kontakten mellom pasient og lege skal være dersom bivirkninger opptrer (1).

Ved en klar bedring av symptomer og funksjoner i hverdagen etter omtrent fire ukers utprøving anbefales fortsatt behandling med sentralstimulerende legemidler. Ved bivirkninger og/eller manglende nytte seponeres behandlingen og andre behandlingsalternativer vurderes (1).

Les hele saken: Høye doser sentralstimulerende legemidler ved ADHD

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.