Hvilken tilrette­legging gjøres for at personer med alvorlige psykososiale funksjons­nedsettelser skal kunne delta ved nasjonale valg? (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Ledere ved DPS døgnenheter, dagsentre og samlokaliserte boliger oppgir at de har god kunnskap om brukernes rett til å stemme ved valg. De rapporterer imidlertid om mindre kunnskap om rett til tilrettelegging for valgdeltagelse, og at tilrettelegging ofte var avhengig av pasientens eget initiativ.

Hvilken tilrette­legging gjøres for at personer med alvorlige psykososiale funksjons­nedsettelser skal kunne delta ved nasjonale valg? (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Valgdeltagelse er en grunnleggende form for medvirkning og påvirkning i et demokratisk samfunn.. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 18. mai 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Å stemme ved valg er en grunnleggende demokratisk rettighet. Det samme er retten til å ikke bli diskriminert på bakgrunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. I denne pilotstudien utforsker vi derfor hvordan ledere ved ulike enheter innenfor psykisk helse tilrettelegger for at mennesker med alvorlig psykososial funksjonsnedsettelse får delta i valg.

Brukermedvirkning i psykisk helsevern er en lovfestet rettighet. Vi vet at autonomi og medvirkning er viktige psykologiske faktorer for tilfriskning. Medvirkning og autonomi er også grunnleggende menneskerettigheter, som selvsagt også gjelder for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er tydelig beskrevet i FNs Convention of Rights of Persons with Disabilities (CRPD), som Norge ratifiserte i 2013. Samtidig er det lite forskning på, og lite offentlig debatt om, valgdeltagelsen for personer med langvarige og sammensatte psykososiale funksjonsnedsettelser. Dette er problematisk, siden valgdeltagelse er en grunnleggende form for medvirkning og påvirkning i et demokratisk samfunn.

Les mer: Hvilken tilrette­legging gjøres for at personer med alvorlige psykososiale funksjons­nedsettelser skal kunne delta ved nasjonale valg? (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps og utviklingsforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.