Metaanalyse: Bedre kommunikasjon ved utskrivning ga færre reinnleggelser

Bedre kommunikasjon reduserte risikoen for reinnleggelse med en tredjedel, ifølge en studie i et JAMA-tidsskrift.

Metaanalyse: Bedre kommunikasjon ved utskrivning ga færre reinnleggelser
Det primære utfallsmålet var reinnleggelse på sykehus, men også etterlevelse og pasienttilfredshet ble målt. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 21. februar 2023 | Sist oppdatert 21. februar 2023

Manglende opplæring av pasienter ved utskrivning fra sykehus er vist å henge sammen med høyere risiko for behandlingssvikt og for reinnleggelse. Om det å forbedre kommunikasjonen ved utskrivning ved hjelp av bestemte tiltak påvirker pasientrelevante utfall, har imidlertid vært uklart.

Målet med den nye oversikten var å kartlegge sammenhengen mellom kommunikasjonstiltak ved utskrivning fra sykehus og hyppigheten av reinnleggelse. Forskerne så også på hvordan kommunikasjonen virket inn på andre pasientrelevante utfall som etterlevelse og pasienttilfredshet.

Forskerne søkte systematisk i PubMed, EMBASE, PsycINFO og CINAHL fra starten av hver database frem til 28. februar 2021.

Inklusjonskriterier: Randomiserte kliniske studier der pasienter enten mottok et utskrivningskommunikasjons-tiltak eller deltok i en kontrollgruppe.

Dataekstraksjon og syntese: To uavhengige vurderere hentet ut data. Risikoen for skjevheter (bias) ble vurdert ved hjelp av Cochrane Risk of Bias Tool. Studien fulgte retningslinjen for rapportering ved systematiske vurderinger og metaanalyser (PRISMA).

Hovedutfall og tiltak: Det primære utfallsmålet var reinnleggelse på sykehus. Sekundære utfall inkluderte etterlevelse av behandling, pasienttilfredshet, dødelighet og nytt oppmøte på akuttmottaket 30 dager etter sykehusutskrivning.

Resultater: Forskerne inkluderte 60 randomiserte, kliniske studier med totalt 16 070 pasienter for den kvalitative syntesen, og 19 studier med totalt 3953 pasienter for den kvantitative syntesen. Av disse hadde 11 studier lav risiko for skjevhet, 6 studier hadde høy risiko for skjevhet, og 2 studier hadde uklar risiko for skjevhet.

Kommunikasjonstiltak ved utskrivning var signifikant assosiert med sjeldnere reinnleggelse.  9,1 prosent av pasientene i intervensjonsgruppen ble lagt inn, mot 13,5 prosent i kontrollgruppen. Videre viste resultatene høyere etterlevelse av behandlingsregimet: 86,1 prosent i intervensjonsgruppen mot 79,0 prosent i kontrollgruppene. Og endelig høyere pasienttilfredshet: 60,9 % i intervensjonsgruppen mot 49,5 prosent i kontrollgruppene.

Med bedre kommunikasjon mente forskerne tiltak som eksempelvis rådgivning eller opplæring om behandling eller diagnose. Pasienter med kroniske lidelser hadde størst nytte av bedre kommunikasjon.

Bedre informasjon gir bedre utfall

Funnene tyder på at kommunikasjonstiltak ved utskrivning er signifikant assosiert med færre reinnleggelser på sykehus, høyere behandlingsetterlevelse og høyere pasienttilfredshet. De er dermed viktige for å lette omsorgsovergangen.

Forskerne fant at pasientopplæring om legemidler, behandlingsregime eller spesifikk opplæring om pasientens sykdom var assosiert med færre reinnleggelser. I de inkluderte studiene var det spesielt personer med kroniske sykdommer som hadde fordel av opplæringen.

Les hele studien her: Interventions to Improve Communication at Hospital Discharge and Rates of Readmission: A Systematic Review and Meta-analysis (JAMA Network Open)

Relevante søkeord: pasientedukasjon, pasientopplæring, utskrivning, reinnleggelse, gjeninnleggelse