Tydeligere rammer for politiets bistand til helsetjenesten (Helsedirektoratet)

Helsedirektoratet og Politidirektoratet er enige om rammer for samarbeid om personer med psykiske lidelser. En ny revidering av et rundskriv tydeliggjør viktigheten av at det etableres lokale samarbeidsavtaler mellom helsetjenesten og politi.

Tydeligere rammer for politiets bistand til helsetjenesten (Helsedirektoratet)
Når politiet bes om bistand, må det alltid begrunnes godt. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 05. september 2023 | Sist oppdatert 05. september 2023

Noen ganger er det nødvendig at politiet bistår helsetjenesten når personer med psykiske lidelser skal legges inn i psykisk helsevern. Politiet må bistå dersom det er nødvendig med fysisk maktutøvelse utenfor institusjon.

Det har tidvis oppstått uenighet og usikkerhet knyttet til helsepersonell og politiets adgang til å utøve fysisk makt utenfor institusjon. Rammer for dette fremgår nå klart av rundskrivet, med praktiske eksempler på ansvarsfordeling i oppgaveløsningen.

– Det er de færreste som mottar psykisk helsehjelp, hvor politiet må bistå med innleggelsen. Når politiet bes om bistand må det alltid begrunnes godt. Det er likevel viktig å understreke at det er svært få personer med psykiske lidelser som utgjør en risiko for andre., sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Særlig sårbare personer

Helsetjenesten har hovedansvar for personer under tvungent psykisk helsevern, og det er et viktig prinsipp at helsehjelpen som gis skal være forsvarlig og omsorgsfull.

Dette krever blant annet at tjenesten tilrettelegges med tilstrekkelige ressurser og kompetanse, slik at helsepersonellet blir i stand til å ivareta sitt ansvar og sine oppgaver.

Både Helsedirektoratet og Politidirektoratet presiserer at det er viktig å vurdere om det er nødvendig og forholdsmessig med fysisk maktutøvelse i det enkelte tilfelle. Vurderingene må gjøres i lys av at personer med psykisk lidelse anses som særlig sårbare.

Revidert rundskriv

Helsedirektoratet og Politidirektoratet har nå revidert et rundskriv som beskriver ansvar og samarbeid mellom etatene. Rundskrivet omhandler i hovedsak samarbeid knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern. En målsetning i samarbeidet er at oppgavene utføres på en minst mulig inngripende måte og til det beste for pasienten, og at begge etater ivaretar ansvaret for samfunnsvernet.

  • Revisjonen skal bidra til å klargjøre når politiet skal bistå helsetjenesten og hvilke vurderinger som skal ligge bak bistandsanmodninger fra helse (nødvendighetskravet).
  • Rundskrivet omhandler nærmere hjemler og mulighetsrom for informasjonsutveksling mellom helsetjenesten og politiet.
  • Rundskrivet omtaler også politiets rett til å begjære tvungent psykisk helsevern.

Tett samarbeid

Helsedirektoratet og Politidirektoratet understreker viktigheten av at det etableres lokale samarbeidsavtaler mellom helsetjenesten og politi.

Begge etatene er enige om at det er viktig med godt lokalt samarbeid, med jevnlige møter og faste kontaktpunkter i begge etater. I rundskrivet vedlegges et eksempel på samarbeidsavtale mellom helsetjenesten og politiet.

Videre er det nå ytterligere presisert når politi skal bistå helsetjenesten og når helsepersonell selv skal håndtere psykisk syke pasienter utenfor institusjon.

– Denne presiseringen har reist vanskelige rettslige spørsmål om når politiet har adgang til å bistå helsepersonell, og ble derfor løftet av direktoratene til departementsnivå som avklarte når politiet kan bistå. Likevel er det viktig at politiet kun bes om bistand når dette faktisk er nødvendig. Det er noe rundskrivet presiserer ytterligere, understreker Håkon Skulstad.

Rundskriv: Helsetjenestens og politiets ansvar for personer med psykisk lidelse – oppgaver og samarbeid

Kilde: Tydeligere rammer for politiets bistand til helsetjenesten (Helsedirektoratet)