Folketrygdloven kapittel 5

Rundskriv til kapittel 5 - generell del

Rundskriv til folketrygdloven § 5-21 - Fastlønnstilskudd til fysioterapitjenesten i kommunene

Rundskriv til folketrygdloven § 5-24 - Stønad til helsetjenester i utlandet

Rundskriv til folketrygdloven § 5-25 - Stønad ved yrkesskade

Rundskriv til folketrygdloven § 5-26 - Stønadsrett