Helsepersonelloven med kommentarer

Sist faglig oppdatert: 31. mai 2024

Lovens formål, virkeområde og definisjoner

Krav til helsepersonells yrkesutøvelse

Krav til organisering og virksomhet

Særskilte regler i tilknytning til autorisasjon, krav om politiattest m.v.

Taushetsplikt og opplysningsrett

Opplysningsplikt m.v.

Meldeplikt

Dokumentasjonsplikt

Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Tildeling og bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Reaksjoner mv. ved brudd på lovens bestemmelser

Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda

Forskjellige bestemmelser