Reduksjon i Helsebibliotekets tilbud fra 2021

Tidsskriftene Annals of Internal Medicine, BMJ og JAMA blir dessverre ikke tilgjengelige gjennom Helsebiblioteket i 2021.

Helsebiblioteket gir lik tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell i hele landet og i alle deler av helsetjenesten – i kommunenes helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten, for utdanningsinstitusjoner og studenter innen medisin og helsefag. Det er en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Samordning av nasjonale avtaler gjennom Helsebiblioteket avlaster universiteter, høyskoler, helseforetak og andre aktører i helsetjenesten både økonomisk og administrativt. Vi ønsker ikke å kutte i tilbudet i Helsebiblioteket. Vi vet at det vil føre til økte kostnader for det offentlige, og vi vet at det vil føre til begrenset tilgang til kunnskap for helsepersonell.

Truet økonomi i flere år

Siden 2016 har Helsebiblioteket hatt økonomiske utfordringer på grunn av prisøkninger på abonnementer og andre tjenester, valutasvingninger med svak norsk krone og budsjettkutt. Disse utfordringene gjelder dessverre også for 2021.

Derfor har vi de siste årene forsøkt å finne løsninger for å unngå kutt i tilbudet. Vi har siden 2016 hatt dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om de økonomiske utfordringene og muligheter for en bedre og mer forutsigbar finansiering. FHI har blant annet foreslått å vurdere finansiering av Helsebiblioteket i en egen budsjettpost slik for eksempel vaksineinnkjøp er finansiert. Det ville gjøre tilbudet mindre sårbart for valutasvingninger og prisendringer. FHI har også utredet andre finansieringsmuligheter i dialog med HOD. Dessverre har ikke dette ført frem, og vi har ikke fått en mer stabil finansiering av Helsebiblioteket. Vi klarer derfor ikke å unngå kutt i 2021.

Kuttene de siste årene har rammet tidsskriftene kraftig, senest de to tidsskriftpakkene PsycARTICLES og ProQuest Health Research Premium Collection som ble sagt opp fra 1. mars 2020. Fra januar 2021 blir vi også nødt til å si opp tidsskriftene Annals of Internal Medicine, BMJ og JAMA. Det betyr at Helsebiblioteket kun har ett tidsskrift igjen – tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Beholder oppslagsverk, databaser og andre viktige ressurser


Vi fortsetter arbeidet for å videreføre sentrale deler av Helsebibliotekets tilbud. Det vil fortsatt bli levert av Helsebiblioteket og inkluderer de kliniske oppslagsverkene UpToDate, BMJ Best Practice, Micromedex og Legevakthåndboken. Disse kunnskapskildene er svært mye brukt og er sentrale for helsepersonell i klinisk praksis i alle deler av helsetjenesten. Tilbudet gjennom Helsebiblioteket inkluderer også fortsatt de bibliografiske databasene fra Ovid og Ebsco, Cochrane Library, retningslinjedatabasen G-I-N og nasjonal tilgang til tidsskriftet New England Journal of Medicine. I tillegg tilbys retningslinjer, veiledere og viktige emneinnganger og fagressurser på nettsidene.

Veien videre

Samordning av nasjonale avtaler via Helsebiblioteket er avgjørende for lik tilgang til kvalitetssikret kunnskap, og i tillegg er det økonomisk og administrativt besparende. Det er viktig for oss å møte behov og ønsker blant Helsebibliotekets brukere så godt vi klarer, og å tilby relevant og kvalitetssikret kunnskap til flest mulig. FHI og Helsebiblioteket jobber fortsatt med full styrke for å få dette til, men er bekymret for hvordan stadige kutt gir et dårligere tilbud til helsetjenesten. Vi tar gjerne imot råd, kommentarer og gode innspill i dette arbeidet.

Relevante søkeord: Helsebiblioteket, tidsskrifter, BMJ, NEJM, JAMA, Annals of Internal Medicine

(/om-oss/artikkelarkiv/reduksjon-i-helsebibliotekets-tilbud-fra-2021)