I 2060 vil det være behov for 618 000 helsearbeidere dersom Statistisk sentralbyrå sine prognoser er riktige. Det er dobbelt så mange som i 2019, og vil bety at hver fjerde nordmann må arbeide i helsesektoren.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Lederstil og teamkultur

Lederstil og teamkultur

Denne tverrsnittstudien ser på sammenhenger mellom sykepleieres lederstil, teamkultur og kompetanseplanlegging.

Rolf-Rønning-og-Nina-Beate-Andfossen

Samhandling mellom det offentlige og de frivillige

Samhandlingen mellom det offentlige og de frivillige skal økes. Men de som jobber for dette må ha en langt mer edruelig oppfatning av hvilke ressurser som finnes, skriver Rolf Rønning og Nina Beate Andfossen i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

I denne rapporten undersøker forskerne ved Fafo arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Det er om lag ti år siden forrige gang det daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet fikk gjennomført en tilsvarende undersøkelse. I dette prosjektet har de derfor sett på utviklingen over tid. Er det eksempelvis noe som tyder på at lovbestemte ordninger som arbeidsmiljøutvalg, verneombudsordningen eller styrerepresentasjonsordningen har blitt mindre utbredt nå enn det de var ti år tilbake i tid? Og hvordan praktiseres og virker de ulike lov- og avtalebaserte ordningene i ulike virksomheter og sektorer? Dette er noen av spørsmålene som besvares.

Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

En norsk studie beskriver utviklingen av en guide for ledere i arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester. Guiden ble utformet i et samarbeid mellom avdelingsledere, forskere og representanter for pasienter og pårørende.

Fire hindringer som står i veien for god ledelse

Fire hindringer som står i veien for god ledelse

Barrierene for effektiv ledelse kan være konkurranse, endringer eller usikkerhet. Det kan ligge i organisasjonen, som komplisert struktur, dårlig organisasjonskultur eller manglende kompetanse hos ansatte. Eller det kan være lederne selv.

Forskjell på liv og lære?

Forskjell på liv og lære?

En av grunnene til at dyktige ansatte slutter selv i «fantastiske kulturer», er at det ikke finnes godt nok samsvar mellom verdiene de hører om og praksisen de ser. Ansatte ønsker tydelige forventninger, men de har også forventninger til at ledere leder med praksis og verdier som henger sammen.

(/omsorgsbiblioteket/ansatte)