I 2060 vil det være behov for 618 000 helsearbeidere dersom Statistisk sentralbyrå sine prognoser er riktige. Det er dobbelt så mange som i 2019, og vil bety at hver fjerde nordmann må arbeide i helsesektoren.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Medbestemmelsesbarometeret

Omsorgssektoren på jumboplass

Medbestemmelsesbarometeret måler ansattes opplevelse av medbestemmelse på egen arbeidsplass. Helse- og omsorgssektoren kommer på jumboplass når det gjelder organisering av arbeidet og plan- og strategiarbeid.

Arbeidsgivers plikt

Arbeidsgivers plikt

Det er arbeidsgiverens plikt å gi den enkelte arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass, skriver Arbeidstilsynet på sine hjemmesider.

Medvirkning som lederform

Medvirkning som lederform

Denne studien viser at medvirkning som lederform har betydelig innvirkning kulturen og engasjementet i hjemmetjenesten. Ansattes oppfatning av krav, tilgjengelige ressurser, og engasjement påvirker også pasientsikkerheten.

Ansatte gis lite handlingsrom

Ansatte gis lite handlingsrom

Denne artikkelen viser at begrensede ressurser gir ansatte lite handlingsrom og pasientene få muligheter for å velge tjenestetilbud. Hjemmetjenestens fokus på aktivitet og selvhjulpenhet utfordrer brukermedvirkningen.

Et demokratisk problem

Et demokratisk problem

Artikkel i kunnskapsportalen Arbeidslivet.no om at manglende medbestemmelse på jobben kan være et demokratisk problem. Skrevet av Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad som er forskere ved FAFO.

Arbeidstakers rett

Arbeidstakers rett

En kunnskapsoppsummering om arbeidstakers rett til medbestemmelse og medvirkning. Rapporten oppsummerer utviklingen, hvilke rettigheter ansatte har, effektene av medvirkning og framtidige utfordringer.

(/omsorgsbiblioteket/ansatte)