Leve hele livet

Logo Omsorgsbiblioteket

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Reformen ser særlig på fem tema: et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. Senter for omsorgsforskning har utarbeidet kunnskapsnotater om reformens satsingsområder på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kunnskapsnotatene er basert på eksisterende kunnskap identifisert gjennom brede søk og inkluderer både forskningsbasert så vel som erfaringsbasert kunnskap.

Kunnskapsnotater om emnet

Her finner du kunnskapsnotater som viser eksisterende kunnskap om temaene i reformen.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Leve hele livet

Veiledningshefte

Denne veilederen retter fokus på hvordan kommuner kan mobilisere ressurser og være en pådriver i prosessarbeidet med reformen Leve hele livet. Meldingen har fokus på at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Leve hele livet

Leve hele livet-konferansen

Nasjonal og digital konferanse om eldrereformen Leve hele livet. Årets faglige program reflekterer den fasen reformarbeidet nå er inne i: kartlegging, analyse og planlegging.

Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

En norsk studie beskriver utviklingen av en guide for ledere i arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester. Guiden ble utformet i et samarbeid mellom avdelingsledere, forskere og representanter for pasienter og pårørende.

Bjørn Lichtwarck TID-modellen gir effekt etter kort tid

TID-modellen gir effekt etter kort tid

Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens (TID) er utviklet av den norske legen Bjørn Lichtwarck og senere videreutviklet ved Sykehuset Innlandet. Intervensjonsmodellen går ut på at de ansatte som til daglig er sammen med pasienten, i samarbeid med lege og eventuelt psykolog, bruker prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg for å komme frem til skreddersydde tiltak for den enkelte pasient. I en studie fra 2018, som inkluderte pasienter fra 33 sykehjem fra 20 kommuner i Norge fant Lichtwarck m.fl at TID-modellen ga effekt etter kort tid.

Ut og spise sammen med andre eldre?

Ut og spise sammen med andre eldre?

Å dele et måltid med andre personer har klare fordeler for helsa. Mange eldre vegrer seg imidlertid for å dra på felles måltidsarrangmenter arrangert av omsorgstjenestene. I denne britiske studien drøfter forfatterne psykososiale faktorer som kan hemme – eller fremme – at eldre tar del i felles måltider.

(/omsorgsbiblioteket/leve-hele-livet)