Viser 1 - 20 av totalt 54
 • Aktivitet og fellesskap

  Aktivitet og fellesskap

   - Nordlandsforskning har skrevet denne rapporten om aktivitet og fellesskap for eldre. Den viser til erfaringer med sosial omsorg og knyttes til et av satsingsområdene i kvalitetsreformen Leve hele livet.

 • Øystein-Hernæs

  Alle får ut fra behov – men noen får litt ekstra. Gjett hvem!

   - Er det de rikeste blant oss som stiller først i køen når behovene for pleie- og omsorgstjenester melder seg? Nei, konkluderer Øystein Hernæs og medforfattere i en ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning.

 • Anders S. Danielsen

  Bedre smitteovervåkning må på plass

   - To av tre meldte utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner skjedde i sykehjem. Ansatte og beboere her har ikke samme mulighet til smittevern som på sykehus. Beredskapsplaner med kort vei mellom sykehjem og nasjonale smittevernressurser er viktig. I tillegg trengs bedre system for infeksjonsovervåkning i sanntid, der data kan kobles til den enkelte beboer, skriver Anders S. Danielsen og medforfattere i Tidsskrift for omsorgsforskning.

 • Betydningen av brukerinvolvering

  Betydningen av brukerinvolvering

   - Lill Sverresdatter Larsen, Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran har intervjuet pårørende til sykehjemsbeboere med demenssykdom. De som ble intervjuet vektla tydelig hvor viktig det er at ansatte og beslutningstakere i kommunale omsorgstjenester anerkjenner betydningen av brukerinvolvering og er interessert i de pårørendes egne behov. Dette gjaldt særlig for pårørende som var i en vanskelig beslutningsfase med tanke på å søke og ta imot sykehjemsplass for deres nære familiemedlem.

 • Erfaringer med prosessveiledning 2

  Den andre om erfaringer med prosessveiledning

   - Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne andre av tre videoer snakker Nina Beate Andfossen med Reidun Hov, Bente Ødegård Kjøs og Irene Mari Røen. Hos Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark har ressursen blitt benyttet internt.

 • Erfaringer med prosessveiledning 1

  Den første om erfaringer med prosessveiledning

   - Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne første av tre videoer snakker Erik Hagaseth Haug med Jill-Marit Moholt, ved Senter for omsorgsforskning i Tromsø. De har benyttet ressursen i veiledningsarbeidet rettet mot Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

 • Erfaringer med prosessveiledning 3

  Den tredje om erfaringer med prosessveiledning

   - Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne tredje og siste videoen snakker Nina Beate Andfossen med Synnøve Sæther. Ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken Buskerud er ressursen benyttet både internt og eksternt i læringsnettverk rettet mot kommunene.

 • Frode F. Jacobsen

  E-helse for de skrøpeligste?

   - – Ikke vær for optimistisk når det gjelder troen på hvilken nytte nyvinninger på e-helseområdet kan ha for de skrøpeligste, skriver Frode F. Jacobsen i Tidsskrift for omsorgsforskning. Ti år etter Hagenutvalget er utfordringene stort sett de samme.

 • Karen-Christensen-og-Mariya-Bikova

  En rekke hindringer for brukermedvirkning i kommunene

   - Karen Christensen og Mariya Bikovahar gjort dypdykk i helse- og omsorgstjenester i to norske kommuner. Selv om «alle» er opptatt av brukermedvirkning, oppdaget de flere hindringer som står i vegen. Tidspress og individualisering av de ansattes ansvar, profesjonshierarkier og kommunikasjon via pårørende og profesjonskultur i bofellesskap er noen av dem.

 • Borgny Johannessen og Kari Røynstrand

  Enkene på Vangen

   - Her forteller to eldre damer om hvordan de selv har funnet frem til hverandre og dannet arenaer for samhandling og aktivitet, ikke minst gjennom «enkemiddager» på søndagen. Filmen er en ressursfilm laget av det regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Vestland.

 • Aktiv aldring i koronaens tid

  Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid?

   - Nordlandsforskning har gjort en studie av tilbud og hverdag for hjemmeboende eldre i koronapandemiens første halvannet år. Rapporten «Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid?» er utført med bakgrunn i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn og et ønske om kunnskap og erfaringar for å justere tiltak og innsatsområder i det langsiktige arbeidet med strategien.

 • Steinar Barstad og Kåre Hagen

  Fem områder som må prioriteres

   - Vi har ti år på oss til å finne måter å møte demografiutfordringene på. Det var budskapet i den offentlige utredningen «Innovasjon i omsorg» som kom i 2011. Nå er vi der. Hvordan ligger vi an? Steinar Barstad og Kåre Hagen mener det trengs radikale krafttak på fem områder, skriver de i Tidsskrift for omsorgsforskning.

 • Nursing Home

  Fem som funker

   - Denne etnografiske studien framhever fem former for offentlig innovasjon som fungerer: • Åpne sykehjemmet for omgivelsene • Utvide og styrke fellesskapet • Tilrettelegge for tilpassede aktiviteter • Nok næring og hyggelige måltider • Forebygge forstyrrelser og uro

 • Fire hindringer som står i veien for god ledelse

  Fire hindringer som står i veien for god ledelse

   - Barrierene for effektiv ledelse kan være konkurranse, endringer eller usikkerhet. Det kan ligge i organisasjonen, som komplisert struktur, dårlig organisasjonskultur eller manglende kompetanse hos ansatte. Eller det kan være lederne selv.

 • Karina-Aase

  Forskning om pasientsikkerhet

   - På generell basis vet vi at systembaserte tiltak har større effekt på pasientsikkerhet enn individbaserte tiltak, sier Karina Aase i en samtale med oss om Pasientsikkerhet.

 • Frigjøring av sykepleierkapasitet

  Frigjøring av sykepleierkapasitet

   - Hvordan kan oppgave- og ansvarsdeling og teknologi frigjøre sykepleie-kapasitet og bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunal helse- og omsorgstjeneste?

 • Leve hele livet

  Helse og velferd – Leve hele livet

   - KS-Konsulent utfører rådgivning innenfor både drift og utvikling av helse- og velferdstjenestene.

 • Reinnleggelser

  Helsepersonells erfaringer med reinnleggelser fra primærhelsetjenesten

   - Tidligere forskning viser at de som opplever reinnleggelser, ofte er eldre pasienter med kroniske sykdommer og samtidige lidelser). I sin doktorgradsavhandling har Malin Knutsen Glette undersøkt helsepersonells erfaringer med reinnleggelser fra primærhelsetjenesten. Hun fant at de fleste faktorene som helsepersonellet mente hadde innvirkning på forekomsten av reinnleggelser, var tilknyttet organisatoriske forhold. Eksempler på slike organisatoriske forhold var bemanning, kompetanse og dårlig samhandling. - Det kan indikere at helsetjenesten som organisasjon i for liten grad har evnet å tilpasse seg de endringene som helsetjenesten og pasientgruppen har gjennomgått det siste tiåret, skriver Glette og kolleger i en nylig publisert artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning, der de presenterer og diskuterer sentrale funn i dette doktorgradsarbeidet.

 • Malin Knutsen Glette, Tone Kringeland, Olav Røise og Siri Wiig

  Helsevesenet omstiller seg for tregt

   - Helsetjenesten henger ikke med når pasientene og deres diagnoser er i endring. Norge må styrke sin organisatoriske tilpasningsdyktighet, skriver Malin Knutsen Glette, Tone Kringeland, Olav Røise og Siri Wiig.

 • Hjemlevering virker positivt

  Hjemlevering virker positivt

   - I en pilotstudie i England testet man effekten av at eldre fikk levert mat på døra tre ganger om dagen i tre uker. Studien viser lovende resultater med hensyn til at de eldre både fikk forbedret ernæringsmessig status og rapporterte at de følte seg mindre deprimert. Forfatterne diskuterer også hvordan matleveringen kan forbedres ytterligere.

(/omsorgsbiblioteket/leve-hele-livet/aktuelt/?index=0)