Offentlig innovasjon

Logo Omsorgsbiblioteket

Regjeringen vektlegger tre prinsipper for innovasjonsarbeid i offentlig sektor: • Det skal gis handlingsrom og insentiver til å innovere. • Ledere må utvikle kultur for å tenke nytt og lære av feil og suksesser. • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid. (Meld. St. 30 (2019–2020))

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Siv Magnussen

Kommunal medvirkning

Det snakkes mye om samarbeid og samskaping mellom akademia og praksis. Forskningsprogrammer og regionale forskningsfond krever kommunal deltakelse i forskningsprosjekter og at kommunene skal ha ansvar for søknader om forskningsfinansiering. Men hva vet vi egentlig om denne typen samarbeid? Hvordan fungerer det i praksis?

Nysatsingen Pilot Helse

Nysatsningen Pilot Helse

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et koordinert, behovsdrevet innovasjonsløp. Forskningsrådet vil gi støtte til samarbeid som vil utvikle løsninger som er innovative og bidrar til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene.

Norges største for innovasjon

Norges største for innovasjon

Fremtidens kommuner er Norges største konferanse for innovasjon i offentlig sektor. En konferanse verd å merke seg for den som er engasjert i innovasjon i kommunene. Konferansen finner sted i Arendal. Tema for 2021 er Tillit og kontroll.

Ny innovativ samarbeidsarena

Ny innovativ samarbeidsarena

Helseinnverksted er en ny innovativ samarbeidsarena for forskere, helsearbeidere og privat næringsliv. Arbeidet består i å skape felles forståelse av utfordringer i skjæringspunktet mellom sykehus og kommunale tjenester, og hvordan disse kan løses på bedre måter.

Ny rapport om innovasjon og forskning

Ny rapport om innovasjon og forskning

En kartlegging av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Del én gir et bilde av omfanget av forskningen. Del to handler om kommuners erfaringer med forskning, utviklingsarbeid og innovasjon.

Innover eller bli innovert

Innover eller bli innovert

I denne boken gir Rolf Rønning en oversikt over temaet innovasjon i offentlig sektor og formidler både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Boken henvender seg til alle som arbeider med eller studerer innovasjon i offentlig sektor.

(/omsorgsbiblioteket/offentlig-innovasjon)