Palliativ omsorg

Logo Omsorgsbiblioteket

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle problemer.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Samarbeid om hjemmedød

Samarbeid om hjemmedød

I en artikkel i BMC Palliative care har forskere fra Bergen undersøkt hva som hemmer og fremmer samarbeid mellom fastleger, hjemmesykepleien og spesialisthelsetjenesten når pasienten ønsker å få dø hjemme.

Camilla Kjellstadli Stipendiat, Ph.d.-kandidat UiB

Å dø heime

Camilla Kjellstadli disputerte i juni 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Dying at home in Norway: health care utilization in the final months of life». Mange ønsker å vere heime i sluttfasen av livet, men få døyr heime i Noreg. Me veit lite om kven som døyr heime, oppfølginga frå helsetenestene og kva som skal til for å legge til rette for heimedød. Med utgangspunkt i registerdata frå heile befolkninga har Kjellstadli og medarbeidarar undersøkt forhold rundt heimedød i Noreg, inkludert helsetenestebruk i slutten av livet.

Tiltak for døende sykehjemspasienter med covid-19

Tiltak for døende sykehjemspasienter med covid-19

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening beskriver forfatterne konkrete tiltak for skrøpelige eldre på sykehjem som er døende på grunn av covid-19. Tema i artikkelen er sentrale tegn på at pasienten er døende, forhåndssamtale og avklaring av behandlingsnivå, pårørende og palliative tiltak når pasienten er døende.

Eldre kvinne ved vinduet

Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden»

Astrid Rønsen er førstelektor ved institutt for helsevitenskap på NTNU i Gjøvik. Hun har oppsummert kunnskapen om palliativ omsorg for Omsorgsbiblioteket. Vi har snakket med henne om hva hun tenker er karakteristisk for den palliative omsorgen i kommunene i Norge.

Utmattende forløp for eldre pasienter

Utmattende forløp for eldre pasienter

Blant alle kreftpasienter i den palliative fasen har ¾ fylt 65 år. En aldrende befolkning vil øke antallet og skape nye utfordringer for pasienter, familiemedlemmer og helsetjenester. Målet med denne studien er å utforske hva eldre kreftpasienter og deres nærmeste, opplever som viktig og vanskelig overfor helsetjenestene.

(/omsorgsbiblioteket/palliasjon)