Frivillighet i palliativ omsorg i kommunene

Dette er en oppsummering av kunnskap om frivillighet i palliativ omsorg i kommunene. Frivillighet i palliativ omsorg dreier seg om ubetalt innsats for personer med kort forventet levetid. Innsatsen kan for eksempel ta form av besøk og samtale, tilrettelegging for kulturelle og estetiske opplevelser, følgetjeneste og våketjeneste ved dødsleie.

Publisert 21.desember.2023 | Sist oppdatert 22.desember.2023

Klikk her for å lese oppsummeringen av kunnskap

Sammendrag på engelsk    Sammendrag på samisk (kommer)

Hensikten med kunnskapsoppsummeringen er å gi oversikt over forskning, utviklingsarbeid, styringsdokumenter fra myndighetene, og verktøy og andre ressurser som kan være
nyttige for lokale og sentrale helsemyndigheter. Den er også skrevet for dem som har et praktisk ansvar for å organisere frivillig arbeid i det palliative feltet.
Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk for perioden 2010–2022 i Medline, Cinahl, Cochrane, Web of Science og Swemed+, samt håndsøk i andre utvalgte databaser. 
Det er beskrevet 72 publikasjoner og fagressurser, hvorav 46 er forskningspublikasjoner. I tillegg til forskningspublikasjoner er utviklingsarbeid og offentlige dokumenter relatert til emnet omtalt.

Hovedfunn:

 • Helsehjelp er forbeholdt helsepersonell og er et offentlig ansvar, inkludert palliativ omsorg, men frivillighet kan være et tillegg som kan berike sosiale og kulturelle aspekter ved omsorgen.
 • Det er forsket lite på tematikken både i norsk kontekst og internasjonalt. Det meste av forskningen har anvendt kvalitativ metode.
 • Frivillige i den palliative omsorgen kan bidra til en opplevelse av støtte for den som skal dø, for pårørende og for ansatte. Bidraget fra frivillige oppleves ofte, men ikke alltid, som et positivt supplement til helsehjelpen det offentlige tilbyr.
 • Slik frivillighet i en helse- og omsorgstjenestesammenheng bør koordineres ved hjelp av en frivillighetskoordinator, og det bør utarbeides rutiner for opplæring og oppfølging av de frivillige.
 • Det bør være tydelig både for ansatte og frivillige hvem som har hvilke roller. Det bør også være tydelig hvem som har ansvar for hva.
 • Det er ikke formelle kompetansekrav for dem som deltar i frivillighet i palliativ omsorg i Norge, men det finnes ulike lokale kompetansehevende tiltak og opplæringsprogrammer.
 • Vesentlige identifiserte kjernepunkter for å lykkes med frivillig innsats i palliativ omsorg er:
  • Det frivillige arbeidet bør være koordinert.
  • Det bør gjennomføres innledende samtaler med de frivillige i forbindelse med rekruttering, og de frivillige bør tilbys strukturert opplæring.
  • De frivilliges oppgaver bør ha et tydelig innhold og tydelige grenser.
  • De frivillige skal ikke yte helsehjelp i lovens forstand.
  • De frivillige bør følges opp og ivaretas underveis i sitt arbeid.
  • Helsepersonell bør være informert og ha kunnskap om de frivilliges rolle og arbeid.

Kontaktperson og relevante dokumenter

Høgskulen på Vestlandet

Tips gjerne kontaktpersonen om ting som bør være med i Omsorgsbiblioteket