Oppsummeringer av kunnskap

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 1 - 20 av totalt 35
 • Aktivitet og fellesskap

   - Dette kunnskapsnotatet ser på forskning, erfaringer, utviklingsarbeid og utprøvde tiltak i forhold til fysisk aktivitet, sosial aktivitet, intellektuell aktivitet, kulturell og eksistensiell aktivitet, produktiv aktivitet og digital aktivitet hos eldre.

 • Avstandsoppfølging som velferdsteknologi

   - I denne kunnskapsoppsummeringen refererer begrepet avstandsoppfølging til overføring av informasjon mellom en behandler og en bruker hvor sistnevnte vanligvis sitter alene eller sammen med pårørende.

 • Beslutningsstøtte for personer med utviklingshemming - En oppsummering av kunnskap

   - Oppsummeringen omfatter 158 publikasjoner fra forsknings- og utviklingsarbeid samt offentlige dokumenter om beslutningsstøtte.

 • Brukermedvirkning i demensomsorgen

   - Brukermedvirkning i demensomsorgen preges av et triadisk perspektiv i praksis, hvor man ser på medvirkning som en felles prosess for brukere, pårørende og helsepersonell.

 • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

   - Brukermedvirkning rommer ulike former for medvirkning i psykisk helsearbeid, alt fra brukerdeltakelse i kommunale råd til at brukerne uttrykker egne ønsker og behov under behandling. Det er et økende behov for brukermedvirkning for å kunne utvikle det psykiske helsearbeidet. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om brukermedvirkning i psykisk helsearbeid.

 • Et aldersvennlig Norge

   - Regjeringens mål er en aktiv aldring, best mulig helse, deltakelse og trygghet for den eldre befolkningen. Dette kunnskapsnotatet viser at det er et stort potensial for å gjøre byer og tettsteder mer aldersvennlige.

 • Etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer

   - Denne oppsummeringen inkluderer offentlige styringsdokumenter og lovverk, forskning, kommunale utviklingsprosjekter og andre verktøy og ressurser. Formålet med oppsummeringen er å identifisere, samle og presentere praktisk kunnskap om etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålgruppen er beslutningstagere, ledere og ansatte i kommunene, som ønsker å etablere denne type tilbud.

 • Fall og pasientsikkerhet

   - Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Dette innebærer redusert livskvalitet for den enkelte, og betydelige kostnader for samfunnet. Fall og fallskader kan forebygges. Her oppsummeres kunnskap om dette.

 • Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre

   - Hensikten med oppsummeringen er å dokumentere og gjøre forsknings- og utviklingsarbeider om forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre lettere tilgjengelig. Mange kommuner har etterlyst dette, blant annet kunnskap om besøkenes effekt og betydning. Oppsummeringen søker å imøtekomme dette ønsket. Kommunene har også ønsket oversikt over veilednings- og opplæringsmateriell på dette feltet.

 • Forebygging av trykksår

   - Hensikten med denne kunnskapsoppsummeringen er å oppsummere forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler forebygging av trykksår i kommunale helse- og omsorgstjenester.

 • Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

   - Psykisk helsearbeid er et «paraplybegrep» som omhandler alle ledd i tjenestene der det arbeides med psykisk helse. Dette inkluderer helse- og omsorgstjenestene, de distriktspsykiatriske sentrene, den tverrfaglig spesialiserte rusbehandlingen og andre sektorer, tjenester og aktivitetstilbud i kommunen. Dette delemnet tar for seg fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid.

 • Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning i Norge

   - Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen må forstås innenfor større sosiale og kulturelle rammer. Samtidig må konkrete tiltak være individuelt tilrettelagte og lokalt forankret. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskap om helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge.

 • Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge - Oppdatert kunnskapsoppsummering (2016-2021)

   - Senter for omsorgsforskning utarbeidet i 2016 en kunnskapsoppsummering om helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. Etter dette har det kommet ny forskning og nytt utviklingsarbeid, som jeg presenterer i denne kunnskapsoppdateringen.

 • Helsehjelp til eldre

   - Målgruppen for innsatsområdet helsehjelp er 65 år og eldre, både hjemmeboende og de som bor på institusjon. Kommunehelsetjenesten skal forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

 • Hverdagsrehabilitering

   - Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Mange kommuner har gode erfaringer, og det er utviklet nyttige lokale ressurser og verktøy. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om hverdagrehabilitering.

 • Innvandrere og brukermedvirkning

   - Ifølge lovverket skal pasienter og brukere involveres i avgjørelser om sin egen helse og i utformingen av helse- og omsorgstjenester. I tillegg understreker sentrale offentlige dokumenter at brukermedvirkning i tjenesteforskning er viktig for å få gode og relevante helse- og omsorgstjenester. Denne oppsummeringen presenterer kunnskap om hvordan innvandreres brukermedvirkning kan ivaretas.

 • Kapasitets- og kvalitetsutfordringer

   - Denne hurtigoversikten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet og belyser forholdet mellom tjenestens kapasitet og kvalitet og brukernes hjelpebehov i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

 • Kjerneområder i Leve hele livet

   - I arbeidet med kunnskapsnotatene har forskere ved SOF jobbet med å samle og sammenfatte kunnskap. Her har de blant annet støttet seg til fagpersoner fra Helsedirektoratet, og de har samlet inn erfaringene til fire brukerrepresentanter fra Pensjonistforbundet.

 • Kommunal medvirkning

   - Det finnes få publikasjoner om samarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner. De som finnes, beskriver gjerne innovasjonsarbeid angående velferdsteknologi. Denne oppsummeringen gir oversikt over relevante retningslinjer, forskningsprosjekter og erfaringer. Den synligjør potensialer og utfordringer når det gjelder samarbeid.

 • Kroppslege vask og stell-tenester

   - Formålet med denne oppsummeringa er å samle kunnskap som pleiepersonell kan bruke både klinisk og politisk i arbeidet med å optimalisere kroppslege vask og stelltenester. Analysane er basert på fylgjande spørsmål: Korleis bør kroppsleg vask og stell gjerast, korleis vert kroppsleg vask og stell gjort og erfart og korleis kan det vere at dei kroppslege vask og stell-tenestene er som dei er?

(/omsorgsbiblioteket/oppsummeringer-av-kunnskap)