Oppsummeringer av kunnskap

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 1 - 11 av totalt 11
 • Brukermedvirkning i demensomsorgen

   - Brukermedvirkning i demensomsorgen preges av et triadisk perspektiv i praksis, hvor man ser på medvirkning som en felles prosess for brukere, pårørende og helsepersonell.

 • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

   - Brukermedvirkning rommer ulike former for medvirkning i psykisk helsearbeid, alt fra brukerdeltakelse i kommunale råd til at brukerne uttrykker egne ønsker og behov under behandling. Det er et økende behov for brukermedvirkning for å kunne utvikle det psykiske helsearbeidet. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om brukermedvirkning i psykisk helsearbeid.

 • Etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer

   - Denne oppsummeringen inkluderer offentlige styringsdokumenter og lovverk, forskning, kommunale utviklingsprosjekter og andre verktøy og ressurser. Formålet med oppsummeringen er å identifisere, samle og presentere praktisk kunnskap om etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålgruppen er beslutningstagere, ledere og ansatte i kommunene, som ønsker å etablere denne type tilbud.

 • Fall og pasientsikkerhet

   - Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Dette innebærer redusert livskvalitet for den enkelte, og betydelige kostnader for samfunnet. Fall og fallskader kan forebygges. Her oppsummeres kunnskap om dette.

 • Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre

   - Hensikten med oppsummeringen er å dokumentere og gjøre forsknings- og utviklingsarbeider om forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre lettere tilgjengelig. Mange kommuner har etterlyst dette, blant annet kunnskap om besøkenes effekt og betydning. Oppsummeringen søker å imøtekomme dette ønsket. Kommunene har også ønsket oversikt over veilednings- og opplæringsmateriell på dette feltet.

 • Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning i Norge

   - Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen må forstås innenfor større sosiale og kulturelle rammer. Samtidig må konkrete tiltak være individuelt tilrettelagte og lokalt forankret. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskap om helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge.

 • Hverdagsrehabilitering

   - Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Mange kommuner har gode erfaringer, og det er utviklet nyttige lokale ressurser og verktøy. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om hverdagrehabilitering.

 • Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

   - Riktig bruk av legemidler i omsorgstjenesten er vesentlig for pasientsikkerheten. Legemidler kan bidra til bedre helse og økt livskvalitet. Imidlertid er det store utfordringer knyttet til bruken av legemidler. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om legemiddelbruk og pasientsikkerhet.

 • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

   - Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for eldre som har kronisk sykdom. Den presenterer også de mest sentrale offentlige reguleringer og føringer for pasientforløp i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Oppsummeringen omfatter både tjenesteforløp innad i kommunen og overganger mellom ulike nivåer i helse- og omsorgstjenesten.

 • Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse

   - Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse.

 • Underernæring og pasientsikkerhet

   - Underernæring er et betydelig problem blant eldre som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Her beskrives utfordringsbildet og erfaringer med forebyggende tiltak som er utprøvd.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/oppsummeringer-av-kunnskap)