Oppsummeringer av kunnskap

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 1 - 20 av totalt 25
 • Aktivitet og fellesskap

   - Dette kunnskapsnotatet ser på forskning, erfaringer, utviklingsarbeid og utprøvde tiltak i forhold til fysisk aktivitet, sosial aktivitet, intellektuell aktivitet, kulturell og eksistensiell aktivitet, produktiv aktivitet og digital aktivitet hos eldre.

 • Brukermedvirkning i demensomsorgen

   - Brukermedvirkning i demensomsorgen preges av et triadisk perspektiv i praksis, hvor man ser på medvirkning som en felles prosess for brukere, pårørende og helsepersonell.

 • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

   - Brukermedvirkning rommer ulike former for medvirkning i psykisk helsearbeid, alt fra brukerdeltakelse i kommunale råd til at brukerne uttrykker egne ønsker og behov under behandling. Det er et økende behov for brukermedvirkning for å kunne utvikle det psykiske helsearbeidet. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om brukermedvirkning i psykisk helsearbeid.

 • Et aldersvennlig Norge

   - Regjeringens mål er en aktiv aldring, best mulig helse, deltakelse og trygghet for den eldre befolkningen. Dette kunnskapsnotatet viser at det er et stort potensial for å gjøre byer og tettsteder mer aldersvennlige.

 • Etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer

   - Denne oppsummeringen inkluderer offentlige styringsdokumenter og lovverk, forskning, kommunale utviklingsprosjekter og andre verktøy og ressurser. Formålet med oppsummeringen er å identifisere, samle og presentere praktisk kunnskap om etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålgruppen er beslutningstagere, ledere og ansatte i kommunene, som ønsker å etablere denne type tilbud.

 • Fall og pasientsikkerhet

   - Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Dette innebærer redusert livskvalitet for den enkelte, og betydelige kostnader for samfunnet. Fall og fallskader kan forebygges. Her oppsummeres kunnskap om dette.

 • Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre

   - Hensikten med oppsummeringen er å dokumentere og gjøre forsknings- og utviklingsarbeider om forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre lettere tilgjengelig. Mange kommuner har etterlyst dette, blant annet kunnskap om besøkenes effekt og betydning. Oppsummeringen søker å imøtekomme dette ønsket. Kommunene har også ønsket oversikt over veilednings- og opplæringsmateriell på dette feltet.

 • Forebygging av trykksår

   - Hensikten med denne kunnskapsoppsummeringen er å oppsummere forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler forebygging av trykksår i kommunale helse- og omsorgstjenester.

 • Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning i Norge

   - Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen må forstås innenfor større sosiale og kulturelle rammer. Samtidig må konkrete tiltak være individuelt tilrettelagte og lokalt forankret. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskap om helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge.

 • Helsehjelp til eldre

   - Målgruppen for innsatsområdet helsehjelp er 65 år og eldre, både hjemmeboende og de som bor på institusjon. Kommunehelsetjenesten skal forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

 • Hverdagsrehabilitering

   - Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Mange kommuner har gode erfaringer, og det er utviklet nyttige lokale ressurser og verktøy. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om hverdagrehabilitering.

 • Innvandrere og brukermedvirkning

   - Ifølge lovverket skal pasienter og brukere involveres i avgjørelser om sin egen helse og i utformingen av helse- og omsorgstjenester. I tillegg understreker sentrale offentlige dokumenter at brukermedvirkning i tjenesteforskning er viktig for å få gode og relevante helse- og omsorgstjenester. Denne oppsummeringen presenterer kunnskap om hvordan innvandreres brukermedvirkning kan ivaretas.

 • Kroppslege vask og stell-tenester

   - Formålet med denne oppsummeringa er å samle kunnskap som pleiepersonell kan bruke både klinisk og politisk i arbeidet med å optimalisere kroppslege vask og stelltenester. Analysane er basert på fylgjande spørsmål: Korleis bør kroppsleg vask og stell gjerast, korleis vert kroppsleg vask og stell gjort og erfart og korleis kan det vere at dei kroppslege vask og stell-tenestene er som dei er?

 • Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

   - Riktig bruk av legemidler i omsorgstjenesten er vesentlig for pasientsikkerheten. Legemidler kan bidra til bedre helse og økt livskvalitet. Imidlertid er det store utfordringer knyttet til bruken av legemidler. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om legemiddelbruk og pasientsikkerhet.

 • Mat og måltider

   - Mat og måltider har innvirkning på helse og trivsel og er en sentral del av hverdagen. Ernæring blant eldre er i høyeste grad satt på dagsordenen i Norge. Likevel viser det seg å være et stort gap mellom anbefalt praksis og utøvet praksis.

 • Medisinskfaglig tilbud i sykehjem og omsorgsbolig

   - Tilgjengelig statistikk viser at det etter 2009 er kortere levetid for beboerne og at det er betydelig flere pasienter som er «innom» sykehjemmene. Det er også økende bistandsbehov og et økende antall personer som dør i sykehjemmene. Det er rimelig å anta at alle disse forholdene har generert behov for betydelig mer medisinsk rettet arbeid i sykehjem de siste årene.

 • Medverknad og deltaking for tilsette

   - Medverknad og deltaking for tilsette i helse- og omsorgssektoren bidreg til å fremja eit demokratisk, effektivt og inkluderande, arbeidsliv. Medverknad i organisering og planlegging av tenestene gjer det lettare å inkludera tenestemottakarane i utøving av tenestene.

 • Offentlig innovasjon

   - Det finnes få publikasjoner om samarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner. De som finnes, beskriver gjerne innovasjonsarbeid angående velferdsteknologi. Denne oppsummeringen gir oversikt over relevante retningslinjer, forskningsprosjekter og erfaringer. Den synligjør potensialer og utfordringer når det gjelder samarbeid.

 • Palliativ omsorg i kommunene

   - Palliativ omsorg er knyttet til behandling og pleie av og omsorg for uhelbredelig kronisk syke. Det innebærer også omsorg for pasientens pårørende.

 • Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

   - Dette er en oppsummering av forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler pasientforløp for eldre som har kronisk sykdom. Den presenterer også de mest sentrale offentlige reguleringer og føringer for pasientforløp i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Oppsummeringen omfatter både tjenesteforløp innad i kommunen og overganger mellom ulike nivåer i helse- og omsorgstjenesten.

(/omsorgsbiblioteket/oppsummeringer-av-kunnskap)