Pasientsikkerhet

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasientsikkerhet defineres som vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Begrepet pasientsikkerhet er nært knyttet til begrepet kvalitet.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Standardisering av dokumentasjon

Utvikling av en standard for dokumentasjon av ernæringstilstand hos pasienter i primærhelsetjenesten

En dansk studie viser til utviklingen av en standardisering for å sikre god dokumentasjon av pasienters ernæringstilstand. De fant at følgende områder er de viktigste å dokumentere: 1) fysiologiske mål, 2) evne til å spise, 3) matinntak, 4) Stressfaktorer og 5) Faktorer som indirekte påvirker inntak og behov. De konkluderer med at en standardisering vil øke kvaliteten på dokumentasjonen, øke kontinuiteten i omsorgen og gi helsegevinster.

App i ernæringsarbeid

Helsepersonells erfaringer med bruk av app i ernæringsarbeid i hjemmesykepleien

Denne artikkelen beskriver hjemmesykepleiens erfaringer med å bistå eldre med bruk av en app på nettbrett for å sikre god ernæring. Personalet opplevde at appen bidro til brukermedvirkning og at de eldre tok en mer aktiv rolle i egen ernæring. Registreringen av inntaket av mat og drikke gav også personalet økt innsikt i brukerens situasjon og avslørte problemer de ikke hadde vært oppmerksomme på.

Når mor ikke vil spise

Når mor ikke vil spise – Etiske dilemmaer i møte med underernærte mennesker med demens i sykehjem

Gjennom fokusgruppeintervju med sykepleiere i sykehjem fant denne norske studien at sykepleierne ofte opplevde etiske dilemma i møtet med pasienter med demens som ikke ville spise. De etiske dilemmaene handlet om: «Dårlig samvittighet eller overgrep mot pasienten», «Hensyn til pasient eller pårørende», «Faglig skjønn eller nasjonale retningslinjer», «Ro og tid i måltidet eller vekttap for pasienten», og «Refleksjon i fellesskap eller faglig usikkerhet».

Etterlevelse av legemiddelbehandling

Etterlevelse av legemiddelbehandling hos personer med kroniske lidelser

En finsk studie publisert i januar 2019 har undersøkt fastlegers syn på problemer med etterlevelse av legemiddelbruk hos pasienter med kroniske lidelser. Fastlegene var i hovedsak positive til mer tverrfaglig samarbeid og verdsatte farmasøyters assistanse spesielt i forhold til pasienter med kroniske lidelser og polyfarmasi.

(/omsorgsbiblioteket/pasientsikkerhet)