Pasientsikkerhet

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasientsikkerhet defineres som vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Begrepet pasientsikkerhet er nært knyttet til begrepet kvalitet.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Etterlevelse av legemiddelbehandling

Etterlevelse av legemiddelbehandling hos personer med kroniske lidelser

En finsk studie publisert i januar 2019 har undersøkt fastlegers syn på problemer med etterlevelse av legemiddelbruk hos pasienter med kroniske lidelser. Fastlegene var i hovedsak positive til mer tverrfaglig samarbeid og verdsatte farmasøyters assistanse spesielt i forhold til pasienter med kroniske lidelser og polyfarmasi.

Konsekvenser av mange ufaglærte

Konsekvenser av mange ufaglærte

Gerd Flodgren og Julia Bidonde fra Folkehelseinsituttet har søkt etter studier som evaluerer hvilken effekt det har på kvalitet og pasientsikkerhet at så mange ufaglærte arbeider med pasienter.

Hoftebrudd og antidepressiva

Flere hoftebrudd hos personer som behandles med antidepressiva

En svensk registerstudie viser sammenheng mellom bruk av antidepressiva og forekomst av hoftebrudd hos personer over 65 år. Sammenhengen er foreløpig uklar. Data ble hentet fra det svenske reseptregisteret og omfattet over 400 000 personer

Håndbok for helsetjenesten

Håndbok for helsetjenesten

En håndbok fra Helsedirektoratet som beskriver forslag til metode for risikoanalyser og hendelsesanalyser i helsetjenesten.

Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien

Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien

Vitenskapelig artikkel som analyserer rapporterte og observerte avvik ved legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien. Artikkelen gir dessuten innspill til tiltak for rutiner og pasientsikkerhet.

Stortingsmelding om pasientsikkerhet og kvalitet

Ny stortingsmelding om pasientsikkerhet og kvalitet

Den femte i rekken kom i desember 2018. Meldingen avdekker risikoområder som kommuner, helseforetak og private tilbydere forventes å bruke som kunnskapsgrunnlag i planlegging, utøvelse, evaluering og korrigering av helse- og omsorgshjelp.

(/omsorgsbiblioteket/pasientsikkerhet)