Viser 1 - 20 av totalt 34
 • Avbrytelser i legemiddelhåndteringen

  Avbrytelser i legemiddelhåndteringen i sykehjem

   - Norsk studie om avbrytelser og forstyrrelser i sykepleieres legemiddelhåndtering i sykehjem. Funnene viser kompleksiteten i legemiddelhåndteringen, og at normalisering av avbrytelser kan virke både positivt og negativt på pasientsikkerheten.

 • Dokumentasjon

  Deltakende aksjonsforskning for bedre dokumentasjon

   - Dette prosjektet ble gjennomført ved en sykehjemsavdeling i en norsk storby. Personalet ved avdelingen deltok som medforskere og var delaktige gjennom hele prosjektperioden som varte i fem måneder. Dokumentasjon av individuelle ernæringstiltak økte gjennom perioden og flere beboere fikk individuell ernæringsplan. Samtidig ble det observert en reduksjon når det gjaldt dokumentasjon av vekt og ernæringsstatus. Prosjektet avslørte en rekke forbedringsbehov som gjaldt dokumentasjonen av ernæringspraksisen.

 • Fallulykker og legemiddelbruk

  Eldre forbinder ikke nødvendigvis fallulykker med legemiddelbruk

   - Dette var hovedfunnet i en norsk kvalitativ studie, publisert av Hege Therese Bell med kolleger, som inkluderte 14 hjemmeboende eldre. De eldre hadde liten oppmerksomhet på at legemidlene de brukte kunne øke fallrisikoen. Mange stolte blindt på fastlegen og syntes det var vanskelig å beskrive egne problemer med legemiddelbruk.

 • Etterlevelse av legemiddelbehandling

  Etterlevelse av legemiddelbehandling hos personer med kroniske lidelser

   - En finsk studie publisert i januar 2019 har undersøkt fastlegers syn på problemer med etterlevelse av legemiddelbruk hos pasienter med kroniske lidelser. Fastlegene var i hovedsak positive til mer tverrfaglig samarbeid og verdsatte farmasøyters assistanse spesielt i forhold til pasienter med kroniske lidelser og polyfarmasi.

 • Hoftebrudd og antidepressiva

  Flere hoftebrudd hos personer som behandles med antidepressiva

   - En svensk registerstudie viser sammenheng mellom bruk av antidepressiva og forekomst av hoftebrudd hos personer over 65 år. Sammenhengen er foreløpig uklar. Data ble hentet fra det svenske reseptregisteret og omfattet over 400 000 personer

 • Karina-Aase

  Forskning om pasientsikkerhet

   - På generell basis vet vi at systembaserte tiltak har større effekt på pasientsikkerhet enn individbaserte tiltak, sier Karina Aase i en samtale med oss om Pasientsikkerhet.

 • Forskrift om legemiddelgjennomgang

  Forskrift om legemiddelgjennomgang

   - Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem. Forskriften pålegger kommunene å sikre systematisk legemiddelgjennomgang i sykehjem de har ansvaret for.

 • Fysisk trening

  Fysisk trening har forebyggende effekt

   - Fysisk trening har langvarig fallforebyggende effekt hos eldre. Dette viser en oversiktsartikkel som har oppsummert randomiserte kontrollerte studier av fallforebyggende effekt av fysiske treningsprogram for hjemmeboende eldre. Den fallforebyggende effekten varte i opptil 2 år. Artikkelen har inkludert 24 studier fra ulike land.

 • App i ernæringsarbeid

  Helsepersonells erfaringer med bruk av app i ernæringsarbeid i hjemmesykepleien

   - Denne artikkelen beskriver hjemmesykepleiens erfaringer med å bistå eldre med bruk av en app på nettbrett for å sikre god ernæring. Personalet opplevde at appen bidro til brukermedvirkning og at de eldre tok en mer aktiv rolle i egen ernæring. Registreringen av inntaket av mat og drikke gav også personalet økt innsikt i brukerens situasjon og avslørte problemer de ikke hadde vært oppmerksomme på.

 • Samhandling

  Helsepersonells perspektiv på samhandling og ernæringsomsorg

   - I denne norske studien ble 23 helsepersonell fra både sykehus og hjemmetjenester intervjuet. Funnene viste at selv om helsepersonell er klar over at god ernæringsomsorg forutsetter aktiv involvering av eldre pasienter og deres pårørende, møter de mange hindringer. Hindringene var av både individuell og strukturell art og omfattet motstand fra pasienter og pårørende, konflikter mellom ønsker og ernæringsprosedyrer, ønske om å redusere pårørendes belastning, og manglende tid og strukturer for å tilrettelegge for god brukermedvirkning.

 • Behovsmedisin

  Hva påvirker utdeling av behovsmedisin?

   - En studie foretatt av stipendiat Marianne K. Nilsen ved Nord universitet viser at en rekke faktorer har innvirkning på helsepersonells vurderinger når de deler ut behovsmedisin til eldre i omsorgsboliger. Mange av faktorene er menneskelige med referanse til den individuelle pasienten, helsepersonellet og organisasjonen, og de har alle innvirkningen på pasientens helse og sikkerhet.

 • Håndbok for helsetjenesten

  Håndbok for helsetjenesten

   - En håndbok fra Helsedirektoratet som beskriver forslag til metode for risikoanalyser og hendelsesanalyser i helsetjenesten.

 • Sosial aktivitet

  Kan sosial aktivitet motvirke fallrisiko?

   - Ja, mener amerikanske forskere som har studert fallrisiko hos hjemmeboende eldre. Studien inkluderte 430 eldre med en gjennomsnittsalder på 76,6 år og som selv opplevde at de hadde mobilitetsutfordringer. Forskerne fant at sosial aktivitet som det å holde kontakt med familie og venner, og delta i frivillige aktiviteter eller andre sosiale aktiviteter, både kunne assosieres med redusert risiko for fall og for utvikling av kognitiv svikt. Funnene trenger bekreftelse fra flere studier, men forskerne antyder at sosial aktivitet kan være et viktig element i framtidige fallforebyggende strategier for eldre.

 • Konsekvenser av mange ufaglærte

  Konsekvenser av mange ufaglærte

   - Gerd Flodgren og Julia Bidonde fra Folkehelseinsituttet har søkt etter studier som evaluerer hvilken effekt det har på kvalitet og pasientsikkerhet at så mange ufaglærte arbeider med pasienter.

 • Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

  Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

   - En norsk studie beskriver utviklingen av en guide for ledere i arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester. Guiden ble utformet i et samarbeid mellom avdelingsledere, forskere og representanter for pasienter og pårørende.

 • Bjørn Øglænd

  Ledelse og helsepersonell må oppfatte risiko likt

   - Skaderisikoen i helsetjenestene må reduseres. Da må vi kartlegge det som hemmer og fremmer skadereduksjon. Blant annet må helsepersonell snakke samme språk, mener Bjørn Øglænd. Et sommerfugldiagram kan være til hjelp, skriver han i denne artikkelen i Tidsskrift for omsorgsforskning.

 • Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien

  Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien

   - Vitenskapelig artikkel som analyserer rapporterte og observerte avvik ved legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien. Artikkelen gir dessuten innspill til tiltak for rutiner og pasientsikkerhet.

 • Multidosebrukere

  Mange legemidler i uheldige kombinasjoner

   - Multidosebrukere tar mange legemidler og ofte i uheldige kombinasjoner. PhD stipendiat Anette Vik Jøsendal har gjennomgått legemiddellistene til nesten halvparten av alle multidosebrukerne i Norge. Funnene viser at en av tre bruker 10 legemidler eller fler og at 27 % har forskrivninger som regnes som potensielt uheldige. Nesten 60 % tar kombinasjoner av medisiner som enten forsterker eller utlikner effekten av andre medisiner eller gir bivirkninger. Det trengs mer kunnskap om hvorvidt høyt forbruk av legemidler er et resultat av multidosesystemet i seg selv eller om det handler om karakteristika ved pasienter som bruker multidose.

 • Mangelfull rapportering om fall i sykehjem

  Mangelfull rapportering om fall i sykehjem

   - Et kvalitetssikringsprosjekt gjennomført i norske sykehjem viser at mangelfull dokumentasjon om fallulykker kan forhindre implementering av nødvendige fallforebyggende tiltak.

 • Mangelfull trykksårforebygging i kommunehelsetjenesten

  Mangelfull trykksårforebygging i kommunehelsetjenesten

   - En svensk studie har undersøkt forekomst og oppfølging av trykksår i et fylke som inkluderte både pasienter som mottok sykehustjenester og kommunale tjenester. Kartleggingsperioden omfattet 464 pasienter og blant disse ble trykksår eller høy risiko for trykksår identifisert hos 110 pasienter. På oppfølgingstidspunktet ble det registrert lav tilhelingsprosent og høy dødelighet blant pasientene, og forskerne er kritiske til kvalitet og omfang av trykksårforebyggende aktivitet i kommunehelsetjenesten.

(/omsorgsbiblioteket/pasientsikkerhet/aktuelt)