Psykisk helsearbeid

Logo Omsorgsbiblioteket

Psykisk helsearbeid er arbeid som har som formål å bedre eller ivareta enkeltmenneskers psykiske helse. Hensikten med psykisk helsearbeid vil ofte være å styrke enkeltmenneskers muligheter til mestring i hverdagen.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Aktivt Oppsøkende Behandlingsteam (ACT)

Ny systematisk kunnskap om ACT-modellen

En ny internasjonal systematisk kunnskapsoppsummering konkluderer med at ACT-modellen er en lovende tilnærming for å få flere personer med samtidig rusmiddellidelse og psykiske lidelse inn i behandling. Det første ACT-temaet (aktivt oppsøkende behandlingsteam) i Norge ble startet opp som et nasjonalt pilotprosjekt i Mosseregionen høsten 2007. Modellen er forøvrig grundig beskrevet i én av omsorgsbibliotekets egne kunnskapsoppsummeringer.

NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen har analysert svar fra over 300 kommunale tjenester innen psykisk helse og rus

Kommunene ønsker mer kompetanse om ROP-lidelser

I en undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) kommer det frem at kommunene ønsker mer kompetanse om ROP-lidelser, pakkeforløp, traumer, kognitiv terapi og tilbakemeldingsverktøyet FIT. - Hjelp til personer med ROP-lidelser er den målgruppen kommunene selv prioriterer høyest på kompetansebehov, sier Stian Reinertsen i NAPHA, som har analysert svar fra over 300 kommunale rus- og psykisk helsetjenester. Les mer her.

Helsetilsynet

Helsetilsynet er urolig for tilbudet til personer med ROP-lidelser

På oppdrag fra Helsetilsynet gjennomførte fylkesmennene i 2017 og 2018 tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Det ble gjort tilsyn med både helse- og omsorgstjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. «I dei 88 tilsynsrapportane vi har gått gjennom, har fylkesmannen konkludert med lovbrot i sju av ti kommunar», skriver Helsetilsynet. Mangelfull samordning av tjenestene ble konstatert som grunnlag for lovbrudd hos én av tre kommuner. «Funna gir grunn til å uroe seg for om brukarar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding får dekt behova sine for tenester», heter det i tilsynsrapporten om det kommunale tjenestetilbudet.

Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?

Hvordan tas beslutninger om tvang i ACT-team?

I denne studien undersøker Hanne Kilen Stuen, Anne Landheim, Jorun Rugkåsa og Rolf Wynn hvilke vurderinger ansatte i ACT-team gjør rundt bruk av tvang. Artikkelen er basert på intervjuer, analyser av pasientmapper og observasjon av behandlingsmøter.

Helsedirektoratets veileder for oppfølging

Pårørendeveileder fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet sin veileder ser på helseforetakene og kommunene sine plikter, utredning, behandling og oppfølging, informasjon og støtte, prosess og kunnskapsgrunnlag.

PASOPP-RAPPORT NR 2018: 115
Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse
i befolkningen.

Vurdering av kvalitet på helsetjenestene innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus ble innført 1. januar. I forkant gjennomførte Hilde Hestad Iversen ved Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse om kvaliteten på hjelpetjenestene. Sentrale temaer var kvaliteten på helsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og rusmiddelbehandling, vurderinger av tilgjengelighet, fokus i behandlingen og informasjon.

(/omsorgsbiblioteket/psykisk-helsearbeid)