Psykisk helsearbeid

Logo Omsorgsbiblioteket

Psykisk helsearbeid er arbeid som har som formål å bedre eller ivareta enkeltmenneskers psykiske helse. Hensikten med psykisk helsearbeid vil ofte være å styrke enkeltmenneskers muligheter til mestring i hverdagen.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Fysisk-aktivitet-i-psykisk-helsearbeid

Mer enn bare trening

Behovet for helsefremmende recoverystøttende tiltak i psykisk helsearbeid er stort. Det er ikke kapasitet til å hjelpe alle. Dermed følger et behov for verktøy som personer med psykiske helseutfordringer selv kan ta i bruk. Fysisk aktivitet er et slikt verktøy, sier førsteamanuensis Kjersti Karoline Danielsen.

Fysisk aktivitet i behandlingen

Fysisk aktivitet i behandlingen

Prosjektet «Den gode hjertebanken» ble igangsatt i 2017. I dette prosjektet har Rådet for psykisk helse og Rusfeltets hovedorganisasjon undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet tilbys i behandlingen av rusproblemer og psykisk sykdom.

Alt vi vet om trening og depresjon

Alt vi vet om trening og depresjon

En metaanalyse fra Schuch og Stubbs i 2019 fulgte 267 000 mennesker og konkluderer med at «Trening bidrar til å forhindre depresjon» selv om effekten ikke er den samme for alle.

Tredemølle

Integrert i behandlingen

Fysisk aktivitet bør være en integrert del behandlingen for pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer sier Helsedirektoratet. Ett av målene med pakkeforløp for psykisk helse og rus er at forløpene skal bidra til ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Kjersti Karoline Danielsen. Foto. Senter for omsorgsforskning

Minst like effektivt som medisiner og samtaleterapi

Trening har minst like stor effekt på symptomer på depresjon som medisinering og samtaleterapi forteller førsteamanuensis Kjersti Karoline Danielsen fra Universitetet i Agder og Senter for omsorgsforskning.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Mange pasienter får verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om pakkeforløp, og noen opplever at de selv må koordinere de ulike tjenestene som er involvert. Det viser SINTEFs nye evalueringsstudie av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Rapporten er basert på fokusgruppeintervjuer og individuelle intervju med brukere, pårørende og profesjonelle i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

(/omsorgsbiblioteket/psykisk-helsearbeid)