Rusmiddelmisbruk

Logo Omsorgsbiblioteket

Rusmiddelmisbruk kan forstås som en samlebetegnelse på skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet. Skadelig bruk vil si bruk i et mønster som gir fysisk eller psykisk helseskade. Avhengighet kjennetegnes ved vansker med å kontrollere bruken.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Sverre Bergh

Eldres rusvaner bør påvirke organiseringen av tjenestene i kommunene

Forskerne kartla bruk av alkohol, vanedannende medikamenter og tobakk hos 210 eldre som mottok hjemmebaserte tjenester. Funnene er nyttig for ansatte i hjemmetjenesten og bør påvirke organiseringen av tjenestene, sier Sverre Bergh (og medforfatterne i denne artikkelen i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Mange pasienter får verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om pakkeforløp, og noen opplever at de selv må koordinere de ulike tjenestene som er involvert. Det viser SINTEFs nye evalueringsstudie av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Rapporten er basert på fokusgruppeintervjuer og individuelle intervju med brukere, pårørende og profesjonelle i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Evaluering av FACT-team i Norge

Evaluering av FACT-team i Norge

FACT er en samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og store og sammensatte problemer. På oppdrag fra Helsedirektoratet har et forskerteam ledet av Anne Landheim og Sigrun Odden evaluert de sju første FACT-teamene i Norge. De fant at brukertilfredsheten blant brukerne og deres pårørende er svært høyt. Av de 89 brukerne som ble intervjuet, svarte 90 prosent at de alt i alt var svært fornøyd eller stort sett fornøyd med tjenestene de hadde fått fra FACT-teamet. Pårørende beskriver overgangen til FACT-team «som natt og dag i forhold til slik oppfølgingen erfartes tidligere». Forskerne fant også at innleggelser på tvang hadde gått ned med 42 prosent etter inntak i FACT, sammenlignet med toårsperioden før inntak.

ROP-lidelser under koronapandemien

ROP-lidelser under koronapandemien

Hvordan har personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) opplevd livet under koronapandemien? I en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for ROP-lidelser har Marja Leonhardt og Morten Brodahl intervjuet 22 personer i alderen 23 til 65 år om dette. De fant at informantene hadde fått flere utfordringer siden COVID-19 kom til Norge. Pandemien forverrer allerede eksisterende problemer, konkluderer forfatterne: «Personer med ROP-lidelser er avhengig av sikker tilgang til helse- og sosialtjenester. Det er derfor viktig å holde lavterskeltilbud kontinuerlig i gang samt tilby alternativer til digitale konsultasjoner siden den digitale kompetansen i denne gruppen har sine begrensninger».

Aktivt Oppsøkende Behandlingsteam (ACT)

Ny systematisk kunnskap om ACT-modellen

En ny internasjonal systematisk kunnskapsoppsummering konkluderer med at ACT-modellen er en lovende tilnærming for å få flere personer med samtidig rusmiddellidelse og psykiske lidelse inn i behandling. Det første ACT-temaet (aktivt oppsøkende behandlingsteam) i Norge ble startet opp som et nasjonalt pilotprosjekt i Mosseregionen høsten 2007. Modellen er forøvrig grundig beskrevet i én av omsorgsbibliotekets egne kunnskapsoppsummeringer.

NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen har analysert svar fra over 300 kommunale tjenester innen psykisk helse og rus

Kommunene ønsker mer kompetanse om ROP-lidelser

I en undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) kommer det frem at kommunene ønsker mer kompetanse om ROP-lidelser, pakkeforløp, traumer, kognitiv terapi og tilbakemeldingsverktøyet FIT. - Hjelp til personer med ROP-lidelser er den målgruppen kommunene selv prioriterer høyest på kompetansebehov, sier Stian Reinertsen i NAPHA, som har analysert svar fra over 300 kommunale rus- og psykisk helsetjenester. Les mer her.

(/omsorgsbiblioteket/rusmiddelmisbruk)