Alle anbefalinger

Anbefalinger i kapittel Forebygging

Anbefalinger i kapittel Forløpstider

Anbefalinger i kapittel Diagnostikk og utredning

  5.3 Klinisk undersøkelse Grad
  • Ved symptomer fra analregionen skal klinisk undersøkelse inkludert digital rektal­eksplorasjon, inspeksjon av analområdet og palpasjon av lysker utføres.
  B
  • Ved mistanke om malignitet utføres anorektoskopi og biopsi.
  B
  • Økt årvåkenhet for analcancer anbefales ved symptomer hos immunsupprimerte, HIV-positive og etter annen HPV-relatert neoplasi.
  C
  5.5 Bildediagnostiske undersøkelser Grad
  • MR-bekken etter egnet protokoll utføres for lokoregional kartlegging.
  • CT-thorax, abdomen og bekken etter egnet protokoll utføres for kartlegging av fjernmetastaser.
  • FDG-PET/CT bør utføres ved T2–T4-svulster, ved malignitetssuspekte lymfeknuter, og kan vurderes ved oligometastisk sykdom.
  B
  5.6 Laboratorieprøver Grad
  • Utredning inkluderer generelle blodprøver og eventuelt HIV status.
  D
  5.7 Histopatologisk undersøkelse Grad
  • Diagnosen bør bekreftes med biopsi, og en bør undersøke for p16 eller HPV.
  B
  5.8 Multidisiplinært team Grad
  • Pasienter med analcancer bør diskuteres i MDT for beslutning av behandlingsplan. 
  D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Kurativ behandling av lokalisert sykdom

  6.1 Kirurgi primært Grad
  • Primær kirurgi kan være aktuelt ved små perianale tumores < 1 cm med høy/moderat differensiering.
  • Sigmoideostomi bør vurderes før oppstart av strålebehandling ved alvorlig obstruksjon, inkontinens eller fistel.
  D
  6.2 Kjemoradioterapi Grad
  • Lokalisert analcancer behandles primært med strålebehandling kombinert med kjemoterapi.
  A
  • Ved T1–2N0-svulst, gis 54 Gy til makroskopisk tumor (primærtumor) og 40 Gy til elektive lymfeknuteregioner, kombinert med 1 kur mitomycin/5-FU eller mitomycin/kapecitabin.
  A
  • Ved T3–4N0- eller ved N1, gis 58 Gy til makroskopisk primærtumor, 54 eller 58 Gy til patologiske lymfeknuter avhengig av størrelse (under/over 2 cm), og 40 Gy til elektive lymfeknuteregioner, kombinert med 2 kurer mitomycin/5-FU eller mitomycin/kapecitabin.
  A
  • Strålebehandling gis med 1,8–2 Gy-fraksjoner til tumor, alternativt med simultan inte­grert boost (SIB), 5 dager per uke.
  D
   • Pauser i behandlingen bør unngås og vurderes kompensert.
  C
  • Kurativ kjemoradioterapi kan vurderes ved oligometastatisk sykdom som kan inkluderes i strålefeltet.
  D
  • Ved perianalcancer T1N0M0 tumor <1cm med høy/moderat differensiering, kan elektive lymfeknuteregioner utelates.
  D
  6.4 Strålebehandlingsteknikker Grad
  • Strålebehandling bør gis med IMRT- eller VMAT-teknikk.
  B
  6.5 Plateepitelkarsinom i rectum Grad
  • Plateepitelkarsinom i rectum behandles med kjemoradioterapi som ved analcancer, ofte etterfulgt av kirurgi som ved anal- eller rectumcancer.
  C
  6.6 Akutte bivirkninger Grad
  • Bestrålt område (perineum/endetarm, genitalia, lysker) bør inspiseres minst ukentlig under behandlingen.
  D
  • RTOG/EORTC-skalaen brukes for observasjon og gradering av akutt og sen toksisitet, og som beslutningsgrunnlag for å iverksette tiltak og behandling.
  D
  • Drikkeprosedyre for halvfull blære anbefales for å redusere risiko for blære- og tynn­tarms­toksisitet.
  D
  • Bruk av vaginal dilatator anbefales for å unngå sammenvoksninger i vagina.
  C
  6.8 Responsevaluering Grad
  • Klinisk vurdering av respons gjøres etter 4–6 uker.
  D
  • Fullstendig responsevaluering med klinisk undersøkelse og adekvat billeddiagnostikk gjøres etter 3 måneder.
  C
  • Ved partiell respons vurderes ytterligere observasjon eller kirurgi etter diskusjon i MDT.
  C
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Kirurgi ved resttumor eller lokalt residiv

  7.2 Salvage-kirurgi Grad
  • Ved vedvarende resttumor eller lokalt residiv, vurderes pasienten for kirurgi etter diskusjon i MDT.
  B
  • Radikal abdominoperineal reseksjon for analcancer skal utføres av et erfarent team med kompetanse i multivisceral kirurgi og rekonstruksjon.
  C
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av eldre

  8 Behandling av eldre Grad

  Behandlingen individualiseres hos eldre med redusert allmenntilstand eller funksjonsnivå. Strålebehandling prioriteres foran kjemoterapi. 

  C
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

  9.2 Utforming av kontrollopplegget
  • Pasienter som kan gjennomgå ev. behandling av tilbakefall bør kontrolleres i 5 år etter oppnådd komplett remisjon.
  • Ved T1–2N0 er det rutinemessig kun klinisk kontroll.
  • Ved T3–T4 eller N1, eller HPV16/p16 negativ tumor, er det tillegg av CT thorax/abdomen og MR-bekken de første årene. Seneffekter må kartlegges og eventuelt behandles.
  9.3 Seneffekter etter behandling Grad
  • Ved stråleindusert kolitt/proktitt anbefales kostråd og avføringsregulerende midler, som fiberprodukter og loperamid.
  C
  • Ved kronisk diaré, bør kolestyramin vurderes.

  • Ved mistanke om bakteriell overvekst, bør metronidazol vurderes.

  • Kolostomi kan vurderes når konservative tiltak ikke gir tilfredsstillende resultater.

  D
  • Premenopausale kvinner bør vurderes for systemisk østrogenbehandling ved stråleindusert menopause.

  B
  • Ved symptomer på testosteronmangel hos menn, bør testosteronnivået kontrolleres og eventuell mangel behandles.

  D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av metastaserende sykdom

  10.2 Medikamentell behandling Grad
  • Carboplatin/paclitaxel anbefales som førstelinjes palliativ kjemoterapi.
  A
  • Andrelinjesbehandling, for eksempel med cisplatin/5-FU, kan vurderes hos pasienter med god allmenntilstand.
  C
  10.3 Strålebehandling Grad
  • Palliativ strålebehandling kan være aktuelt.
  D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Patologi