Alle anbefalinger

Anbefalinger i kapittel Forebygging

Anbefalinger i kapittel Forløpstider

Anbefalinger i kapittel Diagnostikk og utredning

  5.3 Klinisk undersøkelse Grad
  • Ved symptomer fra analregionen skal klinisk undersøkelse inkludert digital rektal­eksplorasjon, inspeksjon av analområdet og palpasjon av lysker utføres.
  B
  • Ved mistanke om malignitet utføres anorektoskopi og biopsi.
  B
  • Økt årvåkenhet for analcancer anbefales ved symptomer hos immunsupprimerte, HIV-positive og etter annen HPV-relatert neoplasi.
  C
  5.5 Bildediagnostiske undersøkelser Grad
  • MR-bekken etter egnet protokoll utføres for lokoregional kartlegging.
  • CT-thorax, abdomen og bekken etter egnet protokoll utføres for kartlegging av fjernmetastaser.
  • FDG-PET/CT bør utføres ved T2–T4-svulster, ved malignitetssuspekte lymfeknuter, og kan vurderes ved oligometastisk sykdom.
  B
  5.6 Labratorieprøver Grad
  • Utredning inkluderer generelle blodprøver og eventuelt HIV status.
  D
  5.7 Histopatologisk undersøkelse Grad
  • Diagnosen bør bekreftes med biopsi, og en bør undersøke for p16 eller HPV.
  B
  5.8 Multidisiplinært team Grad
  • Pasienter med analcancer bør diskuteres i MDT for beslutning av behandlingsplan. 
  D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Kurativ behandling av lokalisert sykdom

  5.1 Kirurgi primært Grad
  Primær kirurgi kan være aktuelt ved små perianale tumores < 1 cm med høy/moderat differensiering D
  Sigmoideostomi bør vurderes før oppstart av strålebehandling ved alvorlig obstruksjon, inkontinens eller fistel D
  5.2 Kjemoradioterapi Grad
  Lokalisert analcancer behandles primært med strålebehandling kombinert med kjemoterapi A
  Ved T1–2N0-svulst, gis 54 Gy til makroskopisk tumor (primærtumor) og 46 Gy til elektive lymfeknuteregioner, kombinert med 1 kur mitomycin/5-FU A
  Ved T3–4N0- eller ved N+, gis 58 Gy til makroskopisk primærtumor, 54 eller 58 Gy til patologiske lymfeknuter avhengig av størrelse (under/over 2 cm), og 46 Gy til elektive lymfeknuteregioner, kombinert med 2 kurer mitomycin/5-FU A
  Strålebehandling gis med 1,8–2 Gy-fraksjoner til tumor, 5 dager per uke D
  Pauser i behandlingen bør unngås og vurderes kompensert C
  5-FU kan erstattes av kapecitabin C
  Ved perianalcancer T1N0M0 tumor <1cm med høy/moderat differensiering kan elektive lymfeknuteregioner utelates D
  5.4 Strålebehandlingsteknikker Grad
  Strålebehandling bør gis med IMRT- eller VMAT-teknikk, eventuelt som konvensjonell 3D- stråleterapi (3DCRT) C
  5.5 Plateepitelkarsinom i rectum Grad
  Plateepitelkarsinom i rectum kan behandles med kjemoradioterapi som ved analcancer, ofte etterfulgt av kirurgi som ved rectumcancer D
  5.6 Akutte bivirkninger Grad
  Bestrålt område (perineum/endetarm, genitalia, lysker) bør inspiseres minst ukentlig under behandlingen D
  RTOG/EORTC-skalaen brukes for observasjon og gradering av akutt og sen toksisitet, og som beslutningsgrunnlag for å iverksette tiltak og behandling D
  Drikkeprosedyre for halvfull blære anbefales for å redusere risiko for blære- og tynntarmstoksisitet D
  Bruk av vaginaldilatator anbefales for å unngå sammenvoksninger i vagina C
  5.8 Responsevaluering Grad
  Klinisk vurdering av respons gjøres etter 4-6 uker D
  Fullstendig responsevaluering med klinisk undersøkelse og adekvat billeddiagnostikk gjøres etter 3 måneder C
  Ved partiell respons vurderes ytterligere observasjon eller kirurgi etter diskusjon i MDT D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Kirurgi ved resttumor eller lokalt residiv

  6.2 Salvage-kirurgi Grad
  Ved vedvarende resttumor eller lokalt residiv vurderes pasienten for kirurgi etter diskusjon i MDT B
  Radikal abdominoperineal reseksjon for analcancer skal utføres av et erfarent team med kompetanse i multivisceral kirurgi og rekonstruksjon C
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av eldre

  7 Behandling av eldre Grad
  Behandlingen individualiseres hos eldre med redusert allmenntilstand eller funksjonsnivå, strålebehandling prioriteres foran kjemoterapi D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

  8.2 Utforming av kontrollopplegget
  Pasienter som kan gjennomgå evt behandling av tilbakefall bør kontrolleres i 5 år etter oppnådd komplett remisjon.
  Ved T1–2N0 er det rutinemessig kun klinisk kontroll.
  Ved T3–T4 eller N+ er det tillegg av CT thorax/abdomen og MR bekken de første årene.
  Seneffekter må kartlegges og eventuelt behandles.
  8.3 Seneffekter etter behandling Grad
  Ved stråleindusert kolitt/proktitt anbefales kostråd og avføringsregulerende midler som fiberprodukter og loperamid C
  Kolostomi kan vurderes når konservative tiltak ikke gir tilfredsstillende resultater D
  Premenopausale kvinner bør vurderes for systemisk østrogenbehandling ved stråleindusert menopause B
  Ved symptomer på testosteronmangel hos menn bør testosteronnivået kontrolleres og eventuell mangel behandles D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av metastaserende sykdom

  9.2 Medikamentell behandling Grad
  Cisplatin/5-FU benyttes som førstelinjes palliativ kjemoterapi C
  Andrelinjesbehandling, for eksempel med karboplatin/paklitaksel, kan vurderes hos pasienter i god allmenntilstand C
  9.3 Strålebehandling Grad
  Palliativ strålebehandling kan være aktuelt D
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Patologi