Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
 • Engelsk tittel - Anal cancer
 • Versjon - Versjon 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2488
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-443-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 10.12.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Carboplatin/paclitaxel anbefales som førstelinjes palliativ kjemoterapi.
A
 • Andrelinjesbehandling, for eksempel med cisplatin/5-FU, kan vurderes hos pasienter med god allmenntilstand.
C
Vedlegg
 

Palliativ kjemoterapi ved ikke-kurabel sykdom har som mål å forlenge levetid, lindre eller forebygge symptomer og opprettholde best mulig livskvalitet. Cisplatin/5-FU har vært standard­behandling i de fleste land (138). Det har nylig vært gjennomført en internasjonal multisenterstudie som randomiserte pasienter med metastatisk analcancer til enten cisplatin/5FU eller carboplatin/paclitaxel. Det var lik responsrate, cirka 57 %, men signifikant større andel alvorlige bivirkninger ved cisplatin/5FU enn carboplatin/paclitaxel (63 vs 36 %) (139). Carboplatin/paclitaxel anbefales nå som 1. linje behandling ved metastatisk analcancer. Det er tidligere publisert serier som viser effekt av karboplatin/paklitaksel (140;141). Kjemoterapi ved metastatisk analcancer er beskrevet i et par nylige oversiktsartikler (142;143).

Andrelinje kjemoterapi kan vurderes til selekterte pasienter i god almenntilstand. Som 2. linje behandling kan man vurdere CiFu. Små retrospektive studier har vist at ulike regimer basert på docetaksel, irinotekan eller oksaliplatin kan ha effekt både i første- og andrelinjesbehandling (144;145;146). Det har vært vist effekt av irinotekan og cetuximan (147;148). Effekten av antistoff og tyrosinkinase-hemmere er ikke avklart.

En studie har vist responsrate 24 % med nivolumab hos tidligere forbehandlede pasienter (149). Det planlegges ytterligere studier på bruk av immunterapi ved analcancer.

Pasienter bør tilbys deltakelse i kliniske studier der det er mulig.