Forside   Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)
 • Engelsk tittel - Anal cancer
 • Versjon - Versjon 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2488
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-443-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 10.12.2019
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Analcancer er en mindre hyppig kreftsykdom. I 2017 ble det registrert 88 nye tilfeller (insidens), og det levde 800 personer som hadde fått diagnosen analcancer (prevalens) (1). I internasjonal kreftstatistikk blir tilfellene oftest rapportert sammen med endetarmskreft. Kreftregisteret har siden 2015 rapportert analcancer som egen lokalisasjon (C21), og den siste statistikken viser at det nå, i gjennomsnitt, diagnostiseres 93 nye tilfeller av analcancer årlig

(1). De fleste av disse svulstene er plateepitelkarsinom (90 %). Alle Plateepitelkarsinom perianalt innenfor en radius på 5 cm fra anus, kalles perianalcancer, og behandles som analcancer. Enkelte av disse tilfellene registres som hudcancer (C44) i Kreftregisteret, og utgjør rundt tolv tilfeller årlig. Analcancer er en av få kreftformer hvor kvinner har høyere risiko enn menn, og mer enn 70 % av tilfellene diagnostiseres blant kvinner.

Insidensen har økt jevnt de siste tiårene (figur 1) (2). De aldersstandardiserte insidensratene er nå 1,1 tilfeller per 100 000 personår for menn og 2,4 tilfeller per 100 000 personår for kvinner (1). En økende insidens er også vist i andre høy-inntektsland (3), deriblant Danmark, som i tillegg til Norge rapporterer egen kreftstatistikk for denne kreftformen (4). Median alder ved diagnose er 66 år, og har vært stabil de siste tiårene (1).

Figur 1 Aldersstandardiserte (Norsk standard) insidensrater

Figur 1: Aldersstandardiserte (Norsk standard) insidensrater per 100 000 personår for menn og kvinner, fordelt på femårsperioder i tidsrommet 1953–2017