Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2926
 • ISBN - 978-82-8081-618-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

For HER2-positive pasienter viste BCIRG 006 studien at å erstatte antracyclin med carboplatin i adjuvant behandling som inkluderer trastuzumab (TCH) kan gjøres med redusert hjerte­toksisitet og samtidig med god effekt på sykdomsfri overlevelse (239).

TCH x 6 hver 3. uke (docetaxel 75mg/m2 + carboplatin (AUC 6 mg/ml/min) + standard trastuzumab) eller TCHP (+ pertuzumab hvis indikasjon), kan benyttes ved behandling av HER2 positive når det er klare motfore­stillinger/kontraindikasjoner mot å gi antracycliner.

Dose-dense behandling er diskutert i kapittel Lokalavansert brystkreft, med bakgrunn i EBCTCG metananalysen av slik behandling. NBCGs gjeldende anbefaling om sekvensiell behandling med antracyklin (EC90) etterfulgt av taxan (docetaxel 3qw eller paklitaxel ukentlig) tar høyde for de viktigste resultatene i metaanalysen. Å vurdere bruk av EC90 x 4 (q2w) etterfulgt av docetaxel x 4 (2qw) eller paklitaxel ukentlig er i utgangspunktet begrenset til lokalavanserte høyrisikopasienter med spesielt rask sykdomsutvikling (på individuelt grunnlag).