Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 01.03.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 15
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2977
 • ISBN - 978-82-8081-634-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.02.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Basert på overstående gjennomgang anbefaler NBCG adjuvant systemisk behandling i tråd med følgende tabellariske oversikter (kfr også spesifikasjoner/kommentarer) delt opp etter om genekspresjonstest er utført eller ikke:

Anbefaling for pasienter med HR+HER2- pT1-2pN0 status dersom Prosignatest er utført

Retningslinjer for adjuvant systemisk behandling av pasienter med HR+HER2- pT1-2pN0 status dersom Prosignatest er utført:

* I noen få tilfeller vil molekylær subtype for HR+HER2-svulster være «Basal»- eller «HER2enriched», adjuvant behandling vil da følge ROR score og Luminal B subtype.

** Alder og absolutt ER ekspresjonsnivå kan gi grunnlag for individuell vurdering av behandlingsvalg. Dersom absolutt ROR score er meget nær cut-off verdier for ROR risk klassifiseringen (low/intermediate/high) kan det gi grunnlag for individuell vurdering av behandlingsvalg. 

Hoved-gruppe

Prosignatest*

Ytterligere subgruppering

Generell
terapi-anbefaling**

Grunnlag for eventuell vurdering av annet terapi-valg
(eskalering eller de-eskalering)** 

HR+
HER2-

 

Luminal A
ROR low
(0-40)

pT1a-b

Ingen behandling

 

pT1c

Grad 1: Ingen behandling

Grad 2-3: Endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • Ingen behandling kan vurderes ved histologisk grad 1 og lav absolutt ROR score
 • ER ekspresjonen vil nesten alltid være høy for LumA subtype. Dersom denne likevel er lav, vurder behandlingsalgoritme for «LumB ROR Intermediate»

pT2

Endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • ER ekspresjonen vil nesten alltid være høy for LumA subtype. Dersom denne likevel er lav, vurder behandlingsalgoritme for «LumB ROR Intermediate»

Luminal A**

ROR intermediate (41-60)

pT1a-b

Ingen behandling

 

pT1c

Endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • ER ekspresjonen vil nesten alltid være høy for LumA subtype. Dersom denne likevel er lav, vurder behandlingsalgoritme for «LumB ROR Intermediate»

pT2

Endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • EC90 x 4 eller TC x 4  endokrin behandling kan vurderes ved kombinasjonen av histologisk grad 3, høy absolutt ROR score og stor tumorstørrelse innenfor kategorien

Luminal B**

ROR intermediate (41-60)

pT1a-b

ER≥50%: Endokrin behandling
ER<50%: Vurder EC90 x 4 eller TC x 4 → endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • Individuell vurdering av grunnlag for systembehandling kan gjøres ved pT1a pN0 tumores

pT1c

ER≥50%: Endokrin behandling
ER<50%: EC90 x 4  eller TC x 4  endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • Ved ER<50%: EC90 x 4  taxan  endokrin behandling kan vurderes ved  kombinasjonen av histologisk grad 3 og høy absolutt ROR score innenfor kategorien  eller ved svært lav ER ekspresjon. TC x 6 er et akseptabelt alternativ til EC90 x 4  taxan spesielt ved cardiale risikofaktorer som gjør at man vil unngå antracycliner.

pT2

ER≥50%: EC90 x 4 eller TC x 4  endokrin behandling
ER<50%: EC90 x 4  taxan endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • Ved ER≥50%: Endokrin behandling kan vurderes ved kombinasjonen av histologisk grad 1-2, lav absolutt ROR score og liten tumorstørrelse innenfor kategorien
 • Ved ER<50%: TC x 6 er et akseptabelt alternativ til EC90 x 4  taxan spesielt ved cardiale risikofaktorer som gjør at man vil unngå antracycliner

ROR high
(>60)

pT1a-b

ER≥50%: Endokrin behandling
ER<50%: EC90 x 4 eller TC x 4  endokrin behandling
Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • Ved ER≥50%: EC90 x 4 eller TC x 4  endokrin behandling kan vurderes ved kombinasjonen av grad 3, høy absolutt ROR score og stor tumorstørrelse innenfor kategorien. TC x 6 er et akseptabelt alternativ til EC90 x 4  taxan spesielt ved cardiale risikofaktorer som gjør at man vil unngå antracycliner.
 • Individuell vurdering av grunnlag for systembehandling kan gjøres ved pT1a pN0 tumores

pT1c

EC90 x 4  taxan  endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • TC x 6 er et akseptabelt alternativ til EC90 x 4  taxan spesielt ved cardiale risikofaktorer som gjør at man vil unngå antracycliner.

pT2

EC90 x 4  taxan  endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 • TC x 6 er et akseptabelt alternativ til EC90 x 4  taxan spesielt ved cardiale risikofaktorer som gjør at man vil unngå antracycliner.

 

Anbefalinger for pasienter hvor det ikke er indikasjon for genekspresjonstest eller det ikke foreligger (01.02.20 – med korreksjon 04.06.20)

Hoved-gruppe

Subgruppering ved undersøkelser
av tumor

Ytterligere subgruppering

Generell terapianbefaling

Grunnlag for annet terapivalg 

HR+
HER2-

 

 

Lum A-liknende*

 

*Følgende karakteristika:
Lav proliferasjon,
G1-2, HR>50% 
og HER2-

pT1a-b pN0

Ingen behandling

 

pT1c pN0 grad 1

Ingen behandling

 

pT1c grad 2 pN0
pT2pN0
pT1-2pN1

Endokrin behandling 

Zoledronsyre ved postmenopausal status

Tumorstørrelse og omfang av lymfeknutemetastaser kan gi grunnlag for kjemoterapi
(EC90 x 4, alternativt TC x 4)

pN2-3

EC90 x 4 eller TC x 4 
etterfulgt av endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

Spesielt omfattende lymfeknutemetastasering sykdom kan gi grunnlag for å gi EC90 x 4 → taxan  

LumB-liknende*

*Følgende karakteristika:

Høy proliferasjon og G2-3

eller

HR<50%

pT1a-b pN0

Endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

Lav HR positivitet eller høyere proliferasjongrad kan gi grunnlag for kjemoterapi (EC90 x 4 eller TC x 4)
Individuell vurdering av grunnlag for systembehandling kan gjøres ved små pT1apN0 tumores

pT1c-pT2 pN0
pT1-2pN1-3

EC90 x 4 eller TC x 4
etterfulgt av endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

Høyere proliferasjongrad og/eller mange lymfeknutemetastaser kan gi grunnlag for å gi EC90 x 4  taxan (alternativt TC x 6 dersom ikke beh.plan er lagt som følge av mange lymfeknutemetastaser)

HR+
HER2+

 

pT1pN0

Taxan/trastuzumab
etterfulgt av trastuzumab og endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

Individuell vurdering av grunnlag for systembehandling kan gjøres ved små pT1apN0 tumores

Spesielt høy risikoprofil kan gi grunnlag for EC90 x 4  taxan/trastuzumab

pT2pN0

EC90 x 4  taxan/trastuzumab
etterfulgt av trastuzumab og endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 

pT1-2pN1-3

EC90 x 4  taxan/trastuzumab/pertuzumab 
etterfulgt av trastuzumab/ pertuzumab og endokrin behandling

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 

HR-
HER2+

 

pT1pN0

Taxan/trastuzumab
etterfulgt av trastuzumab

Zoledronsyre ved postmenopausal status

Individuell vurdering av grunnlag for systembehandling kan gjøres ved små pT1apN0 tumores

Spesielt høy risikoprofil kan gi grunnlag for EC90 x 4  taxan/trastuzumab

pT2pN0

EC90 x 4  taxan/trastuzumab
etterfulgt av trastuzumab

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 

pT1-2pN1-3

EC90 x 4  taxan/ trastuzumab/ pertuzumab 
etterfulgt av trastuzumab/ pertuzumab

Zoledronsyre ved postmenopausal status

 

HR-
HER2-

 

 

EC90 x 4  taxan

Zoledronsyre ved postmenopausal status

TC x 6 er et akseptabelt alternativ ved mindre omfattende lymfeknutemetastaser og med kardiale risikofaktorer som gjør at man vil unngå antracycliner.

 Lav proliferasjongrad og histologisk grad kan gi grunnlag for å utelate taxaner (evt kun gi TC x 4)

Individuell vurdering av grunnlag for systembehandling kan gjøres ved små pT1apN0 tumores

 

Spesifikasjoner/kommentarer til retningslinjene anført i tabellene over og tabellene i kapittel Kjemoterapi

Metastaseutredning: Lymfeknute-positive pasienter som enten er HER2 positive eller trippel negative bør metastasescreenes, dersom dette ikke nevneverdig forsinker tidspunkt for behandlingsstart.

Hormonreseptorstatus: Dersom ER er negativ og PR er positiv, bør reseptorundersøkelsene gjentas for å avdekke med sikkerhet om endokrin behandling er aktuelt. PgR positivitet/ER negativitet er sjelden og oftest uttrykk for falsk positivitet (for PR) eller falsk negativitet (for ER).

Genekspresjonstester anbefales benyttet til å vurdere bruk av kjemoterapi for pasienter med HR+HER2- pT1-2pN0 status da slike tester gir sikrest prognostisk (og prediktiv) informasjon med lav interlaboratorievariabilitet. Dersom Prosigna test utføres, henvises til egen oversikt over retningslinjer, hvor testsvaret er inkludert i vurderingsgrunnlaget.

Vurdering av proliferasjon og Luminale subtyper dersom genekspresjonstest ikke er utført: Ki67 proliferasjonsindeks (estimeres som % Ki67 positive celler i hot spot) kan i tillegg til histologisk grad bidra til å skille mellom Luminal A liknende og Luminal B liknende subtyper av brystkreft (ER positive subtyper). Ki67 kan også benyttes for å estimere proliferasjonsgrad ved trippel negativ brystkreft. Ki67 score bør tolkes i lys av lokale laboratorieverdier, hvor median Ki67 verdi ved laboratoriet kan benyt­tes som et utgangspunkt for å definere arbitrære grenser for klart høy eller klart lav prolifera­sjons­grad. I henhold til St Gallen Consensus guidelines vil for eksempel en hormon­reseptor positiv svulst analysert ved et laboratorium som har en median Ki-67 score på 20 %, kunne vurderes som klart høy proliferasjonsgrad ved verdier ≥30 %, mens verdier ≤ 10 % anses klart lav. For verdier av Ki67 mellom klart lav eller klart høy Ki67, bør vurderingen av høy eller lav proliferasjonsgrad og skille mellom Luminal A liknende og Luminal B liknende subtyper vurderes ut i fra helheten av de analyser som er tilgjengelig. Grad 3 og klart forhøyet prolifera­sjons­grad taler for større nytte av intensivert kjemoterapi.

Endokrin behandling

Endokrin behandling premenopausale: Tamoxifen (Tam) 20 mg x 1 for en startperiode på 5 år dersom ikke noen av faktorene nevnt nedenfor er til stede*, som tilsier bruk av ovarie­funksjon­suppresjon i kombinasjon med tamoxifen eller aromatasehemmer*. Etter 5 år bør kvinnene motta videre adjuvant behandling basert på menopausal status på følgende måte:

 1. Hvis kvinnen på det tidspunktet er pre- eller perimenopausal eller har ukjent menopausal status eller det ikke kan bestemmes, bør det fortsettes med tamoxifen i ytterligere 5 år dersom tolerabilitet/sannsynlig absolutt nytteverdi underbygger dette.
 2. Hvis kvinnen er sikker postmenopausal, bør kvinnen tilbys skifte til aromatasehemmer i 5 år, subsidiært fortsette med tamoxifen i ytterligere 5 år dersom tolerabilitet/sannsynlig absolutt nytteverdi underbygger dette.
 3. Pasienter som har benyttet tamoxifen i mindre enn 5 år og som er vurdert å være postmenopausale kan skifte til aromatasehemmer i 5 år på et tidligere tidspunkt.

* Ovariefunksjonsuppresjon (OFS) med goserelin anbefales til pasienter under 35 år (ved høy risikoprofil kan det være individuelt grunnlag for å gi goserelin også ved alder over 35 år, men effekten reduseres gradvis med økende alder), og ut i fra risikoprofil hos pasienter over 35 år som etter kjemoterapi fremdeles menstruerer eller gjenvinner menstruasjon i løpet av 8 måneder. Dette skal kombineres med tamoxifen eller aromatasehemmer (AI). Pasienter som er klart overvektige bør få tamoxifen. Dersom AI velges er det viktig å monitorere hormonstatus for eventuelt å oppdage inadekvat OFS (tilsier i så fall bruk av tamoxifen). Obs bivirkninger! Pasientene må få god oppfølgning.

Endokrin behandling ved postmenopausal status: NBCG anbefaler oppstart av aromatase­hemmer som første valg, hvor pasientpreferanse, risikovurdering og toleranse kan påvirke behandlingsvalget eller endringer underveis. Følgende behandlingsmuligheter er anbefalt:

 1. Aromatasehemmer i 5 år. Foreliggende data gir ikke generelt grunnlag for utvidet behandling etter 5 år med aromatasehemmer. Men enkelte pasienter med høy risikoprofil, sterk hormonreseptorpositivitet og god toleranse kan vurderes for videre aromatasehemmerbehandling i 2–5 år.
 2. Aromatasehemmer i 2–3 år etterfulgt av tamoxifen i 2–3 år.
 3. Der det er besluttet å oppstarte tamoxifen primært (av medisinske eller pasientrelaterte årsaker): Tamoxifen i 2–5 år etterfulgt av aromatasehemmer i 5 år hvor grunnlaget for endokrin behandlingstid ut over 5 år vil kunne påvirkes av tolerabilitet/sannsynlig absolutt nytteverdi.
 4. Der det er besluttet å oppstarte tamoxifen primært og aromatasehemmer ikke er ønsket benyttet: tamoxifen i 10 år hvor grunnlaget for endokrin behandlingstid ut over 5 år vil kunne påvirkes av tolerabilitet/sannsynlig absolutt nytteverdi.
 5. Der det er startet opp aromatasehemmer men det på grunn av medisinske eller pasient­relaterte årsaker er skiftet til tamoxifen før 2 års behandling med AI er gjennomført: tamoxifen til totalt 10 års endokrin behandlingstid, hvor grunnlaget for endokrin behand­lings­tid ut over 5 år vil kunne påvirkes av tolerabilitet/sannsynlig absolutt nytteverdi.

Calcium/VitD (1000 mg/800 IE daglig) skal i utgangspunktet gis til alle som står på AI (for eksempel Calcigran forte tyggetabletter).

Bentetthetsundersøkelser ved bruk av AI eller unge kvinner som benytter goserelin: Dersom ikke zoledronsyre benyttes som adjuvant behandling, bør det gjøres bentetthetsmålinger ved oppstart, etter 1 år og deretter hvert 2. år inntil avslutning av AI.

Zoledronsyre: Zoledronsyre gis i.v. i dosering 4 mg hver 6. måned ved avdeling som vanligvis gir kjemoterapi. Behandlingslengde 5 år. Behandlingen er kun aktuell for pasienter med postmenopausal status som skal gjennomføre systemisk adjuvant behandling. Tannstatus bør vurderes før oppstart av behandlingen.

Ikke-hormonell behandling

EC90 (epirubicin 90 mg/m2 + cyklofosfamid 600 mg/m2) gis hver 3. uke. TC i form av docetaxel 75 mg/m2 + cyklofosfamid 600 mg/m2 gis også hver 3. uke. Det gis G-CSF som primærprofylakse mot febrile neutropenier. NBCG har valgt å angi paklitaxel 80mg/m2 hver uke som alternativ til docetaxel hver 3. uke i TC regimet. I så fall gis ikke G-CSF som primærprofylakse.

Ved indikasjon for taxan i sekvens med EC90: Docetaxel 100 mg/m2 hver tredje uke x 4 eller paclitaxel 80mg/m2 hver uke x 12. Ved bruk av docetaxel gis G-CSF som primærprofylakse mot febrile neutropenier.

Ved HER2 positiv status og indikasjon for kjemoterapi: Trastuzumab eller trastuzumab+pertuzumab infusjon hver 3. uke i 1 år med oppstart samtidig med taxanbehandlingen. Gjør LVEF måling før oppstart av EC90, før oppstart av anti-HER2 behanlding, deretter hver 3. mnd til avsluttet behandling. Følg egen algoritme for vurdering av LVEF i forhold til anti-HER2-behandlingen.

Alder og bruk av kjemoterapi og/eller zoledronsyre: Ved indikasjon, bør i utgangspunktet den skisserte adjuvante kjemoterapi og/eller zoledronsyrebehandling gis opp til minimum 75 års alder, men det anbefales ikke å benytte høy alder alene som grunn for å utelate bruk av kjemoterapi/​zoledronsyre. Ved alder >70–75 år må behandling vurderes nøye i forhold til komorbiditet og leveutsikter – og individuell tilpasning kan være nødvendig.

Strålebehandling (for pasienter som ikke gjennomgår neoadjvuant behandling): Aktuelt hvis

 1. Operert brystbevarende,
 2. Ikke fri margin etter ablatio, eller
 3. pN1(>2 mm)-pN3.

Ved indikasjon for kjemoterapi og planlagt 12 ukers behandlingsperiode, henvis til stråleterapi i forbindelse med eller 3 uker etter oppstart av behandlingen. Dersom det er planlagt 18-24 ukers behandlingsperiode, henvis til stråleterapi midtveis i behandlingen. Dersom det ikke er indikasjon for kjemoterapi, henvis til stråleterapi umiddelbart.