Forside  Kirurgisk behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 01.03.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 15
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2977
 • ISBN - 978-82-8081-634-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.02.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Lesjon

Kirurgi

Reseksjons-kant

Stråle-behandling

Mammografi-kontroll

Klinisk kontroll 1

Epitelproliferasjon (lobulær eller ductal) uten atypi

Ingen, kun nålebiopsi (sylinder eller vacuum)

ikke aktuelt

Nei

Nei

Nei

Atypisk duktal epitelproliferasjon (ADH)

Diagnostisk åpen biopsi

fri eller affisert

Nei

2

Nei

Atypisk lobulær epitelproliferasjon (ALH)

Ingen, kun nålebiopsi (sylinder eller vacum)

ikke aktuelt

Nei

2

Nei

Papillomer

Vid eksisjon

fri eller affisert

Nei

Ved multiple: 2

Nei

Klassisk LCIS

Ingen, kun nålebiopsi (sylinder eller vacuum)

ikke aktuelt

Nei

2

Nei

Pleomorf LCIS evt. florid LCIS med comedonekrose

Vid eksisjon

Fri3

4

Som for DCIS5, men årlig til 60 år  hvis førstegrads-slektningmed brystkreft

som for DCIS5

DCIS, unifocal, grad 1, <10mm

Vid eksisjon

Fri3

Nei

5

5

DCIS unifocal, øvrige

Vid eksisjon

Fri3

Ja

5

5

DCIS grad 3, multisentrisk

Ablatio + SNB6

Fri3

Nei

5

5

 

1Klinisk kontroll kan foregå på sykehus (lege eller spesialsykepleier) eller hos fastlege

2 Hvis <50 år: årlig kontroll. Hvis 50-69 år: annethvert år i Mammografiprogrammet. Hvis >70 år: annethvert år hvis <10 år siden diagnose, for øvrig ingen kontroll.
Unntak: kvinner 50-60 år som har førstegradsslektning med brystkreft skal ha årlig kontroll.

3Hvis vid eksisjon er utført, anbefales minst 2mm fri reseksjonskant (dokumentasjon foreligger for DCIS)

4Denne type lesjon er ikke hyppig forekommende og det mangler dokumentasjon i studier for betydningen av strålebehandling (126). Det oppfattes ikke å være generelt grunnlag for å strålebehandle

5Kontrollrutiner ved DCIS: link til kapittel 2.3

6Hvis SNB ikke kan gjennomføres, anbefales det å avstå fra AD