Forside  Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 15.10.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 15
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2977
 • ISBN - 978-82-8081-634-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.10.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.03.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger

Veiledende opplegg for etterkontroller

 • For å ta høyde for disse forhold mener NBCG at følgende kontrollsystem er veiledende som minimum:
  • De første 2 år: Kontroll i regi av behandlende sykehus årlig med legekonsultasjon.
  • 3. og 4. år: Årlig kontakt med behandlende sykehus gjennom telefonkonsultasjoner (sykepleier eller lege) eller sykepleiestyrte kontroller ved sykehus. Klinisk undersøkelse (og eventuelt konsultasjon) ved fastlege eller ved lege på sykehus.
  • 5. år: Kontroll i regi av behandlende sykehus med legekonsultasjon.
  • 6.–9. år: Behov for kontakt med behandlende sykehus vurderes ved 5. årskontrollen. Hvis behov, vurderes årlige telefonkonsultasjoner ved sykehus sammen med klinisk undersøkelse/konsultasjon ved fastlege. Hvis intet behov for kontakt med behandlende sykehus, kun oppfølgning ved fastlege.
  • 10. år: Kontroll i regi av behandlende sykehus med legekonsultasjon.
 • For pasienter som benytter endokrin behandling bør kontrollopplegget (hyppighet) og tidspunkt hvor det kontrolleres i regi av sykehus påvirkes av hvordan den endokrine behandling forløper (toksisitet, skifter av endokrin behandling, spesielle pasientbehov, compliance).
 • Se «anbefalinger» under kapittel Videre etterkontroller for spesielle undergrupper som bør kontrolleres ved sykehus.
 • Anbefalinger

  Overvåking av thyreoidea funksjon

  • Som kontroll etter avsluttet lokoregional stråle-behandling anbefaler vi at fT4 og TSH tas årlig livet ut (evt hyppigere ved avvik). I oppfølging av kvinner behandlet for bryst­kreft bør TSH og fT4 måles ved mistanke om hypothyreose – selv ved beskjeden symptomatologi.
   

  Som et minimum anbefaler vi en årlig legeundersøkelse og mammografi, eventuelt med noen få supplerende undersøkelser (se nedenfor).

  Veiledende opplegg for etterkontroller

  Alle pasienter skal følges med minimum en klinisk kontroll (underøkelse og anamnese) årlig. Det kan være grunn til å ha noe hyppigere kontroller hos noen pasienter den første tiden. Dette bør i så fall vurderes av behandlende lege/sykehus. Mammografi skal gjennomføres årlig (se nedenfor), med første kontroll innen 1 år fra den siste preoperative komplette mammo­grafi­undersøkelse. Kontroll av thyreoideafunksjon anbefales hos pasienter som har gjennomført lokoregional strålebehandling (se nedenfor).

  Selv om det er flere måter å organisere kontrollene på, er det mange pasienter som ønsker kontrollene i større grad forankret ved behandlende sykehus. Den behandling som mange av pasientene har vært gjennom, gir også medisinsk grunnlag for å kontrollere pasientene ved noen sentrale tidspunkter:

  a)    første året (bivirkninger)

  b)    etter cirka 2 år (spørsmål om endring av endokrin behandlingen hos mange)

  c)     etter fem år (vurdering av seponering eller videreføring av endokrin behandlingen).

  Videre har mange pasienter plager/problemstillinger som kan trenge spesiell oppmerksomhet i den første tiden etter avsluttet behandling (fatigue, konsentrasjons-/hukommelsesproblemer, østrogenmangelsymptomer, seksuelle problemer, psykiske ettervirkninger, lymfødem, lokoregionale plager). Behandlende sykehus bør ha et ansvar for å kvalitetssikre oppfølgningen av slike forhold. Som følge av den planlagte implementering av Norsk Bryst Cancer Register (NBCR), er det også ønskelig å sørge for en kontrollstruktur som forenkler og sikrer rapporteringen til NBCR. Rapportering er planlagt til totalt 10 år etter behandling.

  Utdypende opplysninger om kontrollinnhold

  Mammografikontroll (Etter gjennomført primærbehandling for Stadium I–III sykdom)

  1. Etter brystbevarende behandling, uansett alder. Begge bryst undersøkes; 2 bilder, første gang innen 12 måneder fra preoperativ mammografiundersøkelse, deretter årlig i 10 år. Undersøkelsen bør i denne perioden fortrinnsvis skje ved behandlende sykehus. Men kvinner som er i målgruppen for Mammografiprogrammet (50-69 år) kan møte på screeninginvitasjoner annet hvert år og bli henvist til klinisk mammografi årene i mellom.
  2. Etter modifisert radikaloperasjon: – Årlige kontroller (ved behandlende sykehus) i 10 år. Men kvinner som er i målgruppen for Mammografiprogrammet (50-69 år) kan møte på screeninginvitasjoner annet hvert år og bli henvist til klinisk mammografi årene i mellom.

  Pasienter som er kontrollert i 10 år og er over 50 år bør kontrolleres videre i regi av Mammografiprogrammet. Hvis pasienten er yngre, bør det sørges for at det fortsatt tas årlige mammografiundersøkelser inntil de passerer 50 år.

  Gynekologisk undersøkelse i forbindelse med bruk av tamoxifen

  Den amerikanske gynekologforening har nylig oppdatert sine retningslinjer vedrørende gyne­ko­logisk oppfølgning ved tamoxifenbruk (470). NBCG og NFGO har gjennomgått anbefalingene og støtter disse. Anbefalingene har grunnlag i at det ikke er påvist økt risiko for endometrie­cancer ved bruk av tamoxifen hos premenopausale, kun hos postmenopausale. I tillegg har endometrieovervåking ikke vist nytteeffekt med tanke på å øke sjansen for tidlig påvisning av endometriecancer hos kvinner som tar tamoxifen (470). De viktigste momenter i denne anbefaling inkluderes i vårt handlingsprogram på følgende måte:

  • Klinikere bør informere kvinner som tar tamoxifen om risikoen for endometrieproliferasjon, endometriehyperplasi og livmorkreft ved postmenopausal status. Rutinemessig gyneko­logisk undersøkelse med ultralyd er ikke nødvendig hos kvinner uten gynekologiske symptomer. Ved unormal vaginal blødning, blodig utflod (og lignende) bør pasienten henvises til gynekolog.

  Laboratorie-/billeddiagnostiske undersøkelser

  Det er ikke vist effekt av å ta blodprøver hos pasienter med upåfallende anamnese og normal klinisk undersøkelse. Rtg. thorax eller andre billeddiagnostiske tiltak er ikke rutine ved etterkontroll (469;471).

  En god anamnese og en nøyaktig klinisk undersøkelse av de lokoregionale forhold betyr mest for påvisning av residiv/metastase ved etterkontrollene.

  Ved mistanke om residiv/metastaser, vil supplerende undersøkelser være aktuelt. Det kliniske bildet vil avgjøre hvilke undersøkelser som gjennomføres.

  Aktuelle undersøkelser er:

  • Utvidet blodprøveprofil
   • Hematologiske prøver, kreatinin, s-Ca, albumin, leverprøver
   • Evt tumormarkører (for eksempel MUC1 (CA 15–3), CEA).
  • Rtg. thorax
  • Skjelettundersøkelser
   • MR columna/bekken som et minimum (evt også thoraxskjelett) For å lete etter multiplisitet ved for eksempel mistanke om skjelettmetastaser er MR av et begrenset skjelettområde av mindre verdi
   • Skjelettscintigrafi
  • Leverundersøkelser
   • Ultralyd lever eller
   • CT lever
  • CT thorax
  • CT thorax/abdomen/bekken
  • MR/CT caput/cerebri

  Overvåking av thyreoidea funksjon

  Pasienter som har fått kurativ strålebehandling mot nedre del av hals som ledd i behandling av Hodgkin’s lymfom og øre-nese-hals kreft, har økt risiko for senere å utvikle stoffskifteforstyr­relser (472-475). Hypothyreose er den vanligste thyreoidea dysfunksjonen hos disse pasien­tene, og rammer 20–30 % av dem som har fått slik behandling (475). Også kvinner som er behandlet for brystkreft, har høyere risiko for hypothyreose sammenliknet med den generelle befolkning (476-478). Strålebehandling mot supra- og infraclavikulære lymfeknuter kan være en medvirkende årsak til dette (476-478). Vi anbefaler derfor at alle kvinner som kommer til kurativ strålebehandling for brystkreft, tar fT4, TSH og anti-TPO før de starter strålebehand­lingen. (Personer med TPO antistoffer, har økt risiko for utvikling av autoimmun thyreoidea­sykdom – og da særlig hypothyreose. De bør derfor følges mht utvikling av dysfunksjon.)

  Andre forhold

  Noen kvinner vil bli inkludert i prospektive kliniske studier med ulike former for adjuvant behandling. Detaljer i etterkontrollopplegget for pasienter i slike studier vil eventuelt kunne være noe forskjellig fra det som er skissert ovenfor. Disse pasientene vil også vanligvis bli kontrollert ved de respektive kirurgiske (eller onkologiske) poliklinikker som har inkludert pasientene i studiene.

  Kontroll av brystkreftpasienter hos primærlege

  Det er svært viktig at primærleger tar aktivt del i oppfølgingen av sine pasienter etter en kreftoperasjon. Man bør unngå dobbeltarbeid. Motiverte og skolerte allmennleger kan etter hvert være ansvarlig for årskontrollene.