Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2462
 • ISBN - 978-82-8081-434-0
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Kirurgi

Fornyet kirurgi bør alltid overveies. Aktuelt ved sene og potensielt platinum-sensitive residiver. Positiv effekt på overlevelse forutsetter at komplett tumorfrihet oppnås og etterfølges av adjuvant kjemoterapi (91;92) (B). PET CT kan være aktuelt. Bruk av AGO score som seleksjonskriterium kan anbefales (91;93) (B)

Kjemoterapi

Det skilles mellom residiver som er sensitive for eller resistente mot platinumbehandling.

Sensitive residiver

Sensitive residiver kommer sent (minst 6 måneder) etter opphør av platinumbasert behandling

Gjentatt behandling med platinumbasert kombinasjonskjemoterapi er standarden. Slik behandling gir økt overlevelse og er kostnadseffektiv (94;95) (B).

Som supplement til platinum kan ulike stoffer anvendes (taxaner, pegylert liposomal doxorubicin, eller gemcitabine). Et alternativ er trabectedin +pegylert liposomal doxorubicin (88), Det må tas hensyn til pasientens almentilstand, gjenstående bivirkninger etter tidligere kjemoterapi, samt ønsker med henblikk på hårtap (94).

Vedlikeholdsbehandling med olaparib monoterapi til pasienter med tilbakefall av platinum sensitiv høygradig serøs eggstokkreft, og særlig hos de BRCA-muterte, er vist å gi signifikant lenger progresjonsfri overlevelse enn placebo i en randomisert studie (96;97).

Dette er vurdert i Nye Metoder. Beslutningsforum behandlet dette i møte 19.10.2015 og konkluderte med at Olaparib (Lynparza) kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCA-mutert høygradig serøs eggstokkreft. Se www.nyemetoder.no for mer informasjon om saken.

Resistente residiver

Resistente residiver defineres som progresjon av sykdom under behandling eller innenfor 6 måneder etter avsluttet platinum-basert behandling. Da kan andre cytostatika vurderes, for eksempel liposomalt doxorubicin, ukentlig paclitaxel eller gemcitabine (94) (B).

Tamoxifen (20–40 mg daglig p.o.) kan ha en stabiliserende virkning på sykdommen og klinisk respons er rapportert (98).

Ved refraktær ascites- og/eller pleuravæske anbefales behandling med bevacizumab (2,5 mg/kg/uke) (99). Instillasjon av mitoxantron kan også vurderes.

Stråleterapi

Ved tilbakefall av epitelial ovarialcancer og tubecancer er strålebehandling sjelden indisert. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å gi palliativ strålebehandling.

Dette gjelder tumor som har brutt gjennom til vagina og gir blødningsproblemer.

Strålebehandling er også aktuell ved skjelettmetastaser og hjernemetastaser (solitære metastaser kan henvises til nevrokirurg) (54) (C).