Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Pasienter med hode-/halskreft er en heterogen gruppe (103), og behovet for supplerende/​understøttende behandling vil derfor også variere fra pasient til pasient. En helhetlig og velorganisert tilnærming er nødvendig for å sikre pleie og behandling tilpasset den enkelte pasient (53).

Pasientens behov for støtte og pleie kan variere, fra behov for generell pleie til mer sykdomspesifikke behov knyttet til eksempelvis stell av trakeostomi, munnhygiene- og munnstell, sårstell, psykososial oppfølging - og ved behov - oppfølging og støtte knyttet til røykeslutt og å begrense alkoholforbruk (104), da pasientene kan ha underliggende problemer i form av stort alkohol- og tobakkforbruk (53).

Pasienten kan ha behov for oppfølging relatert til svelgevansker og ernæringsproblematikk, og det kan være aktuelt med tiltak i form av orale næringstilskudd, nasogastrisk sonde eller PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) (104). Pasienter med hode-/halskreft trenger oppfølging av helsepersonell med høy kompetanse på pasientgruppen. Pleiepersonell bør ha spesiell kunnskap i å håndtere pasienter med trakeotomi (53).

Grunnet sykdommens lokalisasjon og behandlingens effekt på sosial interaksjon har pasienter med hode-/halskreft særskilt risiko for å utvikle psykiske problemer, særlig sosial angst og depresjon (53).

For pasienter med avansert sykdom i palliativ fase vil pleie og omsorg med målsetting om god palliasjon være sentralt (103;104). For generell palliasjon vises det til Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (105). Det er imidlertid også viktig å være oppmerksom på det sykdomsspesifikke behovet for palliasjon hos denne pasientgruppen. Terminalpleie for disse pasientene kan være svært komplisert. Kvelning og blødning er fryktede hendelser. Generelle palliative tilbud kan ofte tilby det pasienten har behov for, men noen pasienter vil ha problemer som krever kontakt med sykehus/moderavdeling (53).