Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Effektive tiltak som kan redusere befolkningens eksponering for tobakk, alkohol eller andre kjente karcinogener, for ekempel i yrkessammneheng, anbefales for å forebygge hode-/halskreft.
 • HPV er en viktig risikofaktor for hode- halskreft, og gjeldende vaksinasjonsprogram anbefales.
 • Dokumentasjonsgrunnlaget for å bruke kjemoprevensjon som retinoider, COX-1 og -2 hemmer, EGFR-hemmere eller kosttilskudd er usikkert, og gir ikke grunnlag for særskilte anbefalinger.
 

Primærforebygging

På grunn av sykdommens etiologi er det et stort potensiale for å forebygge hode-/halskreft. Det viktigste vil være folkeopplysning: få ungdom til å la være å begynne med sigaretter og/eller snus, samt være tilbakeholdne med alkohol. Her vil skolen og skolehelsetjenesten være sentral. De som allerede røyker og eventuelt misbruker alkohol bør informeres om viktigheten av å slutte, og få hjelp til det. Her vil primærhelsetjenesten med fastleger ha en viktig oppgave. Anti-røykekampanjer i et land med så streng tobakkskontroll som Norge synes å ha begrenset effekt (43).

I hvilken grad endrede seksualvaner vil kunne forebygge hode-/halskreft er usikkert.

Som for en del andre kreftformer, vil høyt inntak av frukt og grønnsaker redusere risikoen for kreft i munnhule og svelg. Det er i denne sammenheng særlig vitamin A, C og E som er viktige fra naturlige kilder (44-46).

Forebygging i helsetjenesten

HPV-vaksinering ble innlemmet i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, som et tilbud til jenter på 11–12 år, primært for å forebygge livmorhalskreft. I hvilken grad dette også vil forebygge kreft i orofarynks gjenstår å se.

Gutter smittes også av HPV. Det finnes foreløpig ingen publiserte studier som viser beskyttelse mot forstadier eller kreft hos gutter/menn. I Australia har man siden februar 2013 vaksinert gutter ved 12–13 års alder. Siden vaksinasjonsprogrammet startet i 2007 har man der registrert en nedgang i HPV-relaterte infeksjoner hos unge kvinner, og en redusert innsidens av genitale vorter hos begge kjønn. I Norge har FHI anbefalt å vaksinere gutter, og fra høsten 2018 fikk gutter på 7. klassetrinn tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Yrkesrelaterte risikofaktorer (se over) bør håndteres av de respektive bedriftshelsetjenester.

Kjemoprevensjonsstudier har vist at retinoider effektivt forebygger sekundære primærsvulster hos pasienter som er helbredet for hode-/halskreft. Bivirkningene (blant annet tørre atrofiske slimhinner) er imidlertid uttalte, og risikoen øker til det «normale» ved opphør av retinoidmedikasjon (47). Alternative kjemopreventive midler er COX1/2 – og EGFR tyrosinkinase- hemmere, også de beheftet med bivirkninger, i tillegg til at de er kostbare. Av andre midler nevnes grønn te, granateplejuice og tilsvarende naturlige produkter. De er mindre kostbare og ikke toksiske. Det gjenstår å se hva videre kliniske studier konkluderer med (48).