Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2907
 • ISBN - 978-82-8081-615-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.05.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Behandling av hode-halskreft i Norge er sentralisert til ØNH regionsavdelingene ved Oslo universitetssykehus (OUS), Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Lokalavansert hudkreft i hode/hals, og/eller regionale metastaser, og lokalinvasiv thyreoideacancer behandles ved de samme sykehusene/avdelingene og vil inngå i pasientforløp der.

Primær klinisk vurdering av pasienter med hode-halskreft kan starte hos fastlegen eller ØNH-spesialist. Videre utredning og behandling av hode-/halskreft i pakkeforløpet foregår ved de regionale ØNH-avdelingene, med bildediagnostikk, relevante skopier, biopsitaking og forberedelser til behandling.

Det tverrfaglige kjerneteamet består av ØNH-kirurg, onkolog, sykepleier med spesialkompetanse innen hode-/halskreft, radiolog og patolog. En har egne forløpskoordinatorer (oftest sykepleier) for hode-/halskreft.

Det tverrfaglige samarbeidet foregår på flere plan:

 1. Daglig tverrfaglig samarbeid mellom behandlende leger/annet fagpersonell.
 2. Det utvidede tverrfaglige teamet, med mange forskjellige fagpersoner som kjenner pasientgruppen og som har avtaler om samarbeid.
 3. Det tverrfaglige kreftmøtet: onkologimøtet, som avholdes regelmessig

Tverrfaglig samarbeid utdypes i NICE-retningslinjen Improving outcomes in head and neck cancers: the manual (53).

Plastikkirurg, kjevekirurg og nevrokirurg involveres ved behov, og en bør ha formaliserte avtaler om samarbeid for å sikre tilbudet og relevant kompetanse. Videre bør det multidisiplinære teamet ha fast samarbeid med og inkludere klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, logoped og flere andre grupper spesialpersonell som kjenner pasientgruppen.

I fagmiljøet diskuteres sentralisering av behandling av lavfrekvente kreftformer (<10/15 per år) for å få tilstrekkelig erfaring og kompetanse.

Onkologimøtet/ tverrfaglig møte

På onkologimøtet tas det beslutning om pasientens videre forløp. Man drøfter og bestemmer den endelige behandlingsplanen på grunnlag av relevant diagnostikk. Man tar også stilling til den endelige TNM-klassifikasjon.

Pasient (og pårørende) informeres og tas med i beslutningen.