Forside   Antistoffsvikt  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primær immunsvikt, 2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.10.2015
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Immunsviktforening
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Retningslinjer
 

ICD-10: D80.0
Primær agammaglobulinemi er som oftest X-bundet, autosomal resessive former er beskrevet.

Insidens: Ca 1/ 200 000 nyfødte gutter.

X-bundet agammaglobulinemi (XLA); Brutons agammaglobulinemi

Bakgrunn

Mutasjon i BTK genet som koder for Brutons tyrosin kinase. Resulterer i manglende B-lymfocyttmodning  (manglende, eller svært lave CD 19+ celler) og påfølgende mangel på eller svært lav konsentrasjon av IgG, IgM og IgA.

Klinikk

Symptomene debuterer vanligvis ikke før 6-månedersalder, når maternelt overført immunglobulin forsvinner. I 95% av tilfellene stilles diagnosen før 5-årsalder. Residiverende og langvarige bakterielle øvre og nedre luftveisinfeksjoner: otitter, sinusitter og pneumonier. Økt risiko for invasive infeksjoner: Sepsis, meningitt, osteomylelitt, septisk artritt. Pasienter er spesielt mottagelige for infeksjoner med kapselkledde bakterier (Pneumokokker, HiB, gruppe A streptokokker, pseudomonas). Kolonisering med HiB i luftveiene. Systemiske enterovirus infeksjoner (f. eks. kronisk encefalitt med forsinket psykomotorisk utvikling/lærevansker på skolen, hepatitt eller myositt) er sjeldnere, men karakteristiske. Manglende vaksinerespons. Manglende eller hypoplastisk tonsillevev og ingen palpable lymfeknuter ved klinisk undersøkelse.   

Diagnostikk

Manglende eller svært lave s-IgG, IgM, IgA nivå. Manglende eller svært lavt antall B-lymfocytter (CD19+). Mutasjon i BTK genet gir sikker diagnose. Immunfenotyping av benmargsaspirat.      

Differensial diagnose

Se Differensialdiagnoser ved antistoffmangel.

Behandling

Immunglobulinsubstitusjon; Se kapittel om immunglobulinbehandling. Adekvat antistoffbehandling gir betydelig redusert risiko for infeksjoner og sannsynligvis også kronisk lungesykdom. Ingen randomiserte studier er utført pga lav insidens.

Annet

Levende vaksiner er kontraindisert. Ingen data angående beskyttelse gjennom vaksinasjonsprogram. Ingen betydelig økt risiko ved influensa. Økt forekomst av autoimmune sykdommer (artritt). Muligens økt risiko for malignitet (lymfom og gastrisk/colorektal adenocarcinom).

I familier der BTK mutasjon er påvist, skal foreldre henvises til genetisk veiledning. Tilstanden er X-bundet, paret kan få flere barn med samme sykdom, og kvinnelige slektninger kan være bærere av tilstanden.

Autosomal recessiv agammaglobulinemi (ARA)

Det finnes per i dag 5 beskrevne autosomal recessiv gen defekter som alle resulterer i manglende B-lymfocyttdifferensiering.
Skal mistenkes hos jenter med agammaglobulinemi/manglende B-lymfocytter og hos gutter med agammaglobulinemi/manglende B-lymfocytter der mutasjon i BTK genet ikke kan påvises.
Klinikk, laboratoriefunn og behandling som ved XLA

Referanser

http://www.esid.org/

Al-Herz W, et al. Primary Immunodeficiency Diseases: An update on the Classifications from the International Union of Immunological Societies Expert Committee for Primary Immunodeficiency. Front. Immunol 2011; 2:54
Broides A, et al. Genotype/phenotype correlations in X-linked agammaglobulinemia. Clin Immunol 2006; 118: 195-200.