Innholdsfortegnelse

Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primær immunsvikt, 2015

Forord

Sist faglig oppdatert: 01.10.2015

Disse anbefalinger er utarbeidet på initiativ fra Norsk Immunsviktforening av en gruppe spesialister som er involvert i behandling av pasienter med immunsvikt i Norge. Anbefalingene er utarbeidet på bakgrunn av svenske, danske og europeiske retningslinjer (European Society for Immunodeficiencies, ESID). Det er ikke nyttet formelle evidensbaserte metoder, men noen sentrale referanser er oppført.

Håndteringen av pasienter med primær immunsvikt fordrer et utstrakt samarbeid mellom ulike nivåer i helsevesenet. Disse anbefalinger henvender seg imidlertid primært til sykehusspesialister, men også til allmennleger, som behandler barn og voksne hvor det oppstår mistanke om primær immunsvikt. Vi håper at felles norske anbefalinger kan medvirke til å sikre kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging av pasienter over hele landet. For mer utfyllende informasjon om de enkelte sykdommer, muligheter for diagnostikk og detaljerte diagnosekriterier henvises til lærebøker og hjemmesiden til den europeiske immunsviktorganisajon (European Society for Immunodeficiencies, ESID, http://www.esid.org/).

Vi har inkludert det vi mener er sentrale immunsvikttilstander. Intensjonen er å oppdatere disse og å supplere anbefalingene med flere immunsvikttilstander.

 

Einar Klæboe Kristoffersen

Redaktør

Norsk Immunsviktforening.png