1.4 Særlig lovregulering av LAR

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

LAR har, inntil denne retningslinjen trer i kraft, vært regulert av rundskrivene I-35/2000: ”Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere” (12), I-33/2001 ”Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere” (13) og I-5 2003 ”Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere – nærmere om inntakskriteriene og unntak fra disse” (14).

I Ot prp. Nr. 53 (2006-2007) foreslo departementet en ny hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven som skulle gi nærmere regler om LAR (15). Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering trådte i kraft 1.1. 2010 (1) og er innarbeidet i retningslinjen. Utlevering av legemidler skal i utgangspunktet besluttes ut fra hva som vil være forsvarlig av hensyn til pasientens behandling. Når det gjelder LAR, stiller forskriften bindende krav til hva som anses som forsvarlig behandling. Blant annet stilles det vilkår for innskriving, og beslutningsmyndighet med hensyn til oppstart og avvikling av LAR skal ligge hos spesialisthelsetjenesten.