1.2 Bakgrunn for utarbeiding av retningslinjen

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

I 2003 fikk Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å foreta en evaluering av LAR. Evalueringen ble ferdigstilt i 2004. I evalueringen[1] ble det påpekt at det har utviklet seg så store regionale ulikheter i LAR i Norge at ulikhetene må skyldes sedvane og ideologi mer enn forskningsbasert kunnskap. Særlig gjelder dette

  • valg av legemiddel
  • valg av dose
  • kontrollrutiner
  • tolking av kriterier for inntak og utskrivning

Samtidig ble det påvist at en stor andel LAR-pasienter ikke fikk den sosialfaglige oppfølgingen de hadde behov for.

Det siste ble senere bekreftet av funnene i Helsetilsynets tilsyn med sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbrukere i 2004 (3) og i Riksrevisjonens undersøkelse av tiltak for rusmiddelmisbrukere (4).

I Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger til departementet etter LAR-evalueringene (5) ble det anbefalt at det skulle utarbeides en nasjonal faglig retningslinje for substitusjonsbehandlingen i Norge. Oppdraget ble gitt Sosial- og helsedirektoratet i St.prp.nr.1 (2005-2006) (6): "Som en oppfølging av evalueringen av LAR og de faglige anbefalinger som er gjort på bakgrunn av denne, vil Helse- og omsorgsdepartementet gi Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide faglige retningslinjer for LAR og for annen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere." […] "Departementet vil arbeide ut fra at det skal fastsettes en egen forskrift. ".

 


[1] Evaluieringsrapportene er samlet på helsedirektoratet.no (1)