1.3 Føringer

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

I Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger til departementet etter LAR-evalueringene ble følgende overordnede anbefalinger gitt vedrørende organisering og lovmessig forankring (5):

  •  Hovedmodellen for LAR bør være et trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, allmennlegen og sosialtjenesten
  • LAR anbefales organisatorisk integrert i helseforetakene i den spesialiserte tverrfaglige behandling for rusmiddelmisbrukere
  • LAR anbefales alminneliggjort faglig som del av det generelle tiltaksapparat for rusmiddelmisbrukere
  • LAR anbefales regulert gjennom samme lovgivning som annen tverrfaglig rusmiddelbehandling

Disse anbefalingene har ligget til grunn for retningslinjearbeidet.

I forbindelse med rusreformen ble den spesialiserte delen av LAR organisatorisk og lovmessig integrert i spesialisthelsetjenesten. Med dette fikk pasienter i LAR pasientrettigheter på lik linje med andre som har behov for helsehjelp. I dag er derfor behandlingen regulert både i helsepersonelloven, pasientrettighetsloven (7), spesialisthelsetjenesteloven (8), sosialtjenesteloven (9), kommunehelsetjenesteloven (10) og i legemiddelloven (11). Pasienter med ruslidelse har rett til nødvendig helsehjelp både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette er fastsatt i pasientrettighetsloven § 2-1. Bestemmelsen gir pasienten rett til øyeblikkelig hjelp og nødvendig helsehjelp dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.

Pasientrettighetsloven gir for øvrig disse pasientene en rekke andre rettigheter. Dette dreier seg om rett til medvirkning og informasjon i kapittel 3, rett til å samtykke til helsehjelp i kapittel 4, rett til journalinnsyn i kapittel 5, særlige rettigheter for barn i kapittel 6 og rett til å klage i kapittel 7. Disse rettighetene blir ikke særlig omtalt i denne retningslinjen.