1.1 Pasientgruppe, mål og målgruppe for retningslinjen

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Retningslinjen gir anbefalinger om legemiddelassistert rehabilitering – LAR – for pasienter med påvist opioidavhengighet

Målet med retningslinjen er å

 • regulere det kliniske tilbudet i LAR gjennom en faglig retningslinje og erstatte de rundskrivene og veilederne som til nå har regulert tilbudet
 • sikre at LAR-tilbudet så langt mulig samsvarer med forskningsbasert kunnskap
 • harmonisere LAR-tilbudet i Norge og rette opp uønskede regionale forskjeller
 • harmonisere LAR-tilbudet med rusreformen og bringe brukermedvirkning sterkere inn i regelverket rundt LAR

De kliniske spørsmålene som besvares i retningslinjen er, i overensstemmelse med mandatet;

 • diagnostisering og utredning av personer med opiatdominert rumiddelavhengighet
 • avrusing/avgiftning som ledd i legemiddelassistert rehabilitering
 • medikamentell behandling i legemiddelassistert rehabilitering
 • samarbeid mellom primærhelsetjeneste, kommunens sosialtjeneste og spesialisthelsetjeneste, inklusive bruk av individuell plan, i legemiddelassistert rehabilitering
 • tiltak på kommunenivå i legemiddelassistert rehabilitering
 • bruk av individuell plan

Målgruppa for retningslinjen er

 • tjenesteutøvere som arbeider med pasienter som mottar substitusjonsbehandling, særlig
- helsepersonell i TSB
- helsepersonell i kommunehelsetjenesten
- ansatte i NAV og sosialtjenesten
- apotekansatte
 • ansatte i kriminalomsorgen
 • pasienter i LAR og andre rusmiddelavhengige
 • pårørende til rusmiddelavhengige

Retningslinjen skal også være av interesse for andre som er engasjerte i behandling av rusmiddelavhengige uten å være direkte involvert som pasient, pårørende eller tjenesteutøver.