10.1Rehabilitering

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet. Hovedmålet er å legge til rette for at pasientens egne ønsker og livskvalitetsmål skal realiseres innenfor gjeldende lover, normer og ressursrammer. Pasientens individuelle forutsetninger og mål skal legges til grunn for rehabiliteringsarbeidet (140). Dette innebærer at for enkelte pasienter vil skadereduksjon være en akseptabel målsetting for behandlingen (1).

Kommunens sosial- og helsetjeneste samt spesialisthelsetjenesten har lovmessig plikt til å yte nødvendig og hensiktsmessig bistand i rehabiliteringsprosessen (8-10).

Behandling tar utgangspunkt i diagnose, sykdomsprosess og funksjonsnivå og har som primært mål å bedre disse. Rehabiliteringens mål og innsatsmidler skal ta utgangspunkt i enkeltpasientens funksjonsnivå, mestringsevner, ønsker og mål.