10.2Psykososial stabilisering og rehabilitering

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

En rekke studier og evalueringer har undersøkt effekten av substitusjonsbehandling alene sammenlignet med substitusjonsbehandling kombinert med psykososial rehabilitering (46;47;58;141). I studier av høy kvalitet finner man liten forskjell i effekt, mens andre studier viser bedre effekt når behandlingen kombineres med psykososiale tiltak. Det er en entydig klinisk erfaring at man oppnår bedre resultater når substitusjonsbehandlingen gis sammen med psykososial støtte. Dessuten er det en klar politisk føring i Norge at pasienter i LAR skal få bistand til å endre sin livssituasjon for å oppnå optimalt mestrings- og funksjonsnivå.

LAR er en langvarig, ofte livslang, prosess. Et tett samarbeid mellom arbeids- og velferdsetaten (NAV), kommunens helse- og sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten skal sikre et optimalt rehabiliteringsløp ut fra pasientenes individuelle forutsetninger med henblikk på økt livskvalitet og funksjonsnivå. Mennesker med opioidavhengighet har, i tillegg til sin ruslidelse, ofte en rekke kroniske lidelser som krever oppfølging fra allmennlege og fra øvrig spesialisthelsetjeneste.

Behovet for langvarige og sammensatte tjenester krever derfor klare avtaler mellom de ulike aktørene.