10.2.2 Ansvarsgruppe

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Ansvarsgrupper i LAR bør organiseres med én definert koordinator. D
Pasientens vurdering av hvem som skal sitte i ansvarsgruppa, bør tillegges stor vekt. D
Planarbeidet i LAR bør organiseres ved opprettelse av ansvarsgruppe. D

Det er ikke identifisert forskning som undersøker effekt av bruk av ansvarsgruppe i substitusjonsbehandling.

Behovet for å koordinere arbeidet gjør det hensiktsmessig å opprette en ansvarsgruppe. Bruk av ansvarsgruppe er imidlertid frivillig. Representanter for pasientorganisasjonene oppsummerer at en god ansvarsgruppe er det viktigste redskapet i rehabiliteringsprosessen.

Ansvarsgruppa er en tverrfaglig og tverretatlig gruppe, der de mest sentrale bistandsinstansene er representert. Utgangspunktet for arbeidet i gruppa er individuell plan. Ansvarsgruppa skal sikre at det blir arbeidet på en systematisk og koordinert måte, slik at ulike rehabiliteringstiltak trekker i samme retning.

Representant fra sosialtjenesten, allmennlege og fagkonsulent fra LAR deltar naturlig i ansvarsgruppa. I tillegg kan representanter fra psykisk helsevern, kriminalomsorg, støtteorganisasjoner og rusinstitusjoner delta. I mange tilfeller kan det være naturlig at en venn eller slektning av pasienten deltar i ansvarsgruppa. Pasienten kan også ønske at andre skal være med.

Sammensettingen av ansvarsgruppa kan variere med hvilke områder og temaer som er relevante til enhver tid.

Planarbeidet i LAR bør organiseres ved opprettelse av ansvarsgruppe.

Pasientens vurdering av hvem som skal sitte i ansvarsgruppa, bør tillegges stor vekt.

For å sikre oppfølgingen og koordinering anbefales én ansvarlig koordinator. Dette vil naturlig være den personen pasienten har mest tillit til og som best kan være tilgjengelig for pasienten ved behov over tid.

Ansvarsgrupper i LAR bør organiseres med én definert koordinator.

Se for øvrig ”Individuell Plan 2007” (143).