10.3Sosialfaglig oppfølging, herunder bolig, nettverk, sysselsetting og økonomi

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Det er ikke identifisert forskning som undersøker effekt av de fleste typer sosialfaglige tiltak i substitusjonsbehandling. Unntaket gjelder sysselsetting, kapittel 10.3.3 Økonomi.

Lov om sosiale tjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen (9;130) har som formål å fremme trygghet samt bedre levevilkår for vanskeligstilte. Kommunen er tillagt ansvar for hjelp, oppfølging og veiledning av rusmiddelbrukere og har derved en sentral rolle i rehabiliteringsarbeidet. Sosialtjenesten vil ofte ha koordinatorfunksjonen i oppfølgingen av pasienter som mottar LAR. 

Et ordinært hverdagsliv med familie, naboer og arbeidskamerater stiller andre krav til sosial og kulturell kompetanse enn den kompetansen som var en forutsetning for å overleve i en ruskultur. Utvikling av en sosial identitet er et livslangt prosjekt og skjer gjennom kontinuerlige samhandlings- og kommunikasjonsprosesser ved stadig læring og feiling. For mange pasienter i LAR kan dette være en krevende prosess som forutsetter et gjennomtenkt rehabiliteringsprogram, vanligvis forankret i individuell plan.

I evalueringen av LAR i 2004 ble det påpekt at en stor andel pasienter ikke fikk den sosialfaglige oppfølgingen de hadde behov for. Dette ble bekreftet i en rapport fra Helsetilsynet i 2005 (3).