10.4Tilbakefallsforebygging

Underkapitler
Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
En planlagt strategi for forebygging og håndtering av tilbakefall bør inngå som en naturlig del av LAR. C
Som del av den individuelle planen bør ansvarsgruppa sammen med pasienten utarbeide en plan for hvordan kriser skal håndteres. D

Det er ikke identifisert forskning som undersøker effekt av ulike typer tilbakefallsforebygging i substitusjonsbehandling.

Tilbakefall til bruk av rusmidler er vanlig blant rusmiddelavhengige i behandling (151). Dersom det på forhånd er identifisert risikosituasjoner og avtalt hvordan disse skal håndteres, kan det hjelpe pasienten til å mestre krisene på en konstruktiv måte og derved forhindre tilbakefall.