10.5Helsefaglig oppfølging i kommunen

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Allmennlegen bør sikres lett tilgjengelig kontakt med spesialist for råd og veiledning i oppfølgingen i LAR. D

Allmennlegen har en sentral rolle i oppfølgingen av LAR-pasienten etter stabilisering og kan få overført ansvaret for å forskrive substitusjonslegemiddel fra spesialisthelsetjenesten (1). Ansvaret for oppfølging av andre sykdommer og lidelser ligger også hos allmennlegen. En undersøkelse foretatt i allmennpraksis viser at tett oppfølging fra allmennlege reduserer behovet for spesialisthelsetjeneste (155). I en annen undersøkelse synes det å være en sammenheng mellom tett oppfølging fra allmennlege og utfall av behandling (156).

En fyldig og god epikrise fra spesialisthelsetjenesten er en forutsetning for at allmennlegen skal kunne overta behandlingsansvaret. Den skal inneholde resultater av undersøkelser som er gjort og hvilken oppfølging pasienten skal få videre fra spesialisthelsetjenesten. Videre skal den inneholde opplysninger om hvilket ansvar som overføres til allmennlegen. Legemiddelvalg, -dosering og rutiner for samarbeid ved eventuelt bytte av legemiddel skal beskrives. Hyppighet av kontroller og hvor de skal foretas må også avklares. Kontaktperson for allmennlegen må avtales. Allmennlegen bør sikres lett tilgjengelig kontakt med spesialist for råd og veiledning i oppfølgingen i LAR.

I den individuelle planen skal helsefaglig oppfølging beskrives og være rutinemessig tema på ansvarsgruppemøtene hvor allmennlegen deltar. Medisinske undersøkelser utført ved henvisning til LAR vil danne grunnlaget for hvordan de ulike helseproblemene skal følges opp.