10.7Oppfølging av psykiske lidelser

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Pasienter med behov for videre utredning og behandling for sine psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten bør henvises til de distriktspsykiatriske senterne. D
Pasienter med psykiske lidelser som trenger oppfølging fra kommunal instans, bør henvises til kommunal psykiatritjeneste. D

Diagnostiserte psykiske lidelser vil ofte kreve behandling over tid. En bred oppsummering av forskning, samt klinisk erfaring, peker mot at samtidig behandling av ruslidelser og alvorlig psykisk lidelse synes å virke bedre enn såkalt sekvensiell behandling (77). En kunnskapsoppsummering med strengere forskningsmessige inklusjonskriterier påviser derimot ikke en slik sammenheng (79).

Pasientene i LAR har ofte omfattende psykiske lidelser (58;158) med behov for oppfølging. Mange av dem som henvises til LAR, er utilstrekkelig utredet og vil sjelden være tilgjengelige for utredning før de er stabilisert på substitusjonslegemiddel. 

En rekke utredningsverktøy er utviklet for å kartlegge og avdekke psykisk lidelse. Mange av disse er i bruk i primærhelsetjenesten og kan danne et godt grunnlag for henvisning til spesialisthelsetjenesten for videre utredning og behandling.

Kartleggingsskjemaer som MADRS, SCL-90-R eller andre selvutfyllingsskjemaer og tester til klinisk og forskningsmessig bruk er nyttige bidrag til kartlegging.

Tilrettelegging av psykososiale tiltak i kommunen synes å ha størst betydning for pasienter med store behov (47). Det kan derfor være gunstig å ha med personer i ansvarsgruppa som har bakgrunn og utdannelse innenfor psykisk helse, og som har sitt virke i kommunen. Dette ivaretas gjerne av psykiatriske sykepleiere eller hjelpepleiere i hjemmetjenestene.

Pasienter med psykiske lidelser som trenger oppfølging fra kommunal instans, bør henvises til kommunal psykiatritjeneste.

Enkelte ganger kan det være nødvendig med bistand fra spesialisthelsetjenesten. De distriktspsykiatriske senterne er anbefalt å utvikle ambulante team som kan møte pasienter utenfor institusjonen og derved redusere terskelen for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Videre forutsettes det at sentrene utvikler tjenester til pasienter med rusproblemer i form av ruspoliklinikker (55).

Pasienter med behov for videre utredning og behandling for sine psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten bør henvises til de distriktspsykiatriske senterne.