10.8 Smertebehandling av pasienter i LAR

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Det finnes lite dokumentert kunnskap om hvordan smertebehandling av mennesker med opioidavhengighet skal gjennomføres.

Generelt skal smertebehandling av pasienter som mottar substitusjonsbehandling, følge vanlige retningslinjer for smertebehandling. Smertebehandlingen må imidlertid tilpasses pasientens bruk av substitusjonslegemiddel, både hva gjelder type, dosering og lengde på behandlingen (50;159). 

Mange sykehus har utarbeidet egne retningslinjer for smertebehandling av pasienter som er opioidavhengige. Den norske legeforening har laget retningslinjer for smertebehandling, og i denne er et eget kapittel om smerter hos rusmiddelmisbrukere (190). I tillegg til generelle anbefalinger er det gitt anbefalinger for smertebehandling av pasienter som er i legemiddelassistert rehabilitering. LAR ØST har dessuten utarbeidet en veileder for smertebehandling ved opioidavhengighet (160). For nærmere oppfølging av smerter hos pasienter i LAR vises til disse publikasjonene.